Koninklijk Besluit van 24 november 2019
gepubliceerd op 04 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2019015594
pub.
04/12/2019
prom.
24/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015594

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


24 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, laatstelijk gewijzigd bij de wet 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 1928 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 augustus 1960 en 8 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009021120 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de federale wetenschappelijke instelling sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011623 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;

Overwegende dat het personeelsplan van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid goedgekeurd werd op 20 juli 2018 door de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, inzonderheid op het luik betreffende het personeel van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, hierbij inbegrepen het personeel bezoldigd via de begroting "eigen middelen" van deze instelling;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de voornoemde wetten;

Gelet op het advies nr. 51.323 van 23 oktober 2019 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Op de voordracht van de Minister belast met Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, zoals vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011623 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, worden verlengd voor een duur van één jaar.

De betrekkingen van elke trap van de hiërarchie die in het personeelsplan van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika zijn opgenomen, worden verdeeld tussen het Franse en het Nederlandse kader volgens de verhoudingen vermeld in de hierna volgende tabel.

Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchie

Cadre français - Frans kader

Cadre néerlandais Nederlands kader

Cadre bilingue - Tweetalig kader

Pourcentage d'emplois - Percentage der betrekkingen

Pourcentage d'emplois - Percentage der betrekkingen

Pourcentage d'emplois pour les fonctionnaires du rôle linguistique français - Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Franse taalrol

Pourcentage d'emplois pour les fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais - Percentage der betrekkingen voor de ambtenaren van de Nederlandse taalrol

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

40 %

60 %


4

40 %

60 %


5

40 %

60 %


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 3.De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met Wetenschapsbeleid, D. CLARINVAL


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^