Koninklijk Besluit van 24 november 2019
gepubliceerd op 09 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019042681
pub.
09/12/2019
prom.
24/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042681

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


24 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen dat het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten ten dele wijzigt Artikel 2 van het Consulair Wetboek zegt dat de Koning consulaire posten kan vestigen in buitenlandse steden en het ressort ervan vaststelt.

Gelet op het feit dat de organisatie van ons consulair netwerk regelmatig moet aangepast worden aan wisselende omstandigheden;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/04/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017040194 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en t type koninklijk besluit prom. 09/04/2017 pub. 20/04/2017 numac 2017040285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 09/04/2017 pub. 26/04/2017 numac 2017011679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee sluiten waarbij het Consulaat van België te Caracas bevorderd wordt tot de rang van Ambassade; lijkt het noodzakelijk het besluit van 11 juni 2014 ten dele aan te passen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

24 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Consulair wetboek, artikel 2;

Gelet het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 11 september 2014, van 13 december 2014, van 12 januari 2015, van 3 maart 2015, van 7 mei 2015, van 19 juni 2015, van 20 juli 2015, van 18 september 2015, van 5 februari 2016, van 21 april 2016, van 16 mei 2016, van 19 juni 2016 en van 5 februari 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 21 oktober 2019;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten worden volgende wijzigingen aangebracht: In Caracas wordt een consulaat-generaal geopend met als consulair ressort de Bolivariaanse Republiek Venezuela.

Art. 2.De minister bevoegd voor buitenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^