Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001
gepubliceerd op 28 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken
numac
2001013002
pub.
28/11/2001
prom.
24/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 46bis, ingevoegd bij de wet van 26 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 91 en 94 ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 september 2000;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 10 november 2000 over het verzoek om advies door de Raad van State binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies 31.047/1 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en van Onze Minister van Werkgelegenheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 91, B, III, b), van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de I wordt vervangen door de volgende bepaling : « I.Maatregelen met financieel voordeel : 1. Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen behoren) 2.Conventioneel halftijds brugpensioen 3. Volledige loopbaanonderbreking 4.Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking) 5. Sociale Maribel 6.Structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen 7. Doorstromingsprogramma's 8.Dienstenbanen 9. Overeenkomst werk-opleiding 10.Leerovereenkomst 11. Startbaanovereenkomst (*) (*) in voorkomend geval.» 2° de II wordt vervangen door de volgende bepaling : « II.Andere maatregelen : 1. Stage der jongeren 2.Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 3. Conventioneel brugpensioen 4.Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen. »

Art. 2.Artikel 91, B, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « V. Een staat met inlichtingen over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap door de werknemers gegeven in toepassing van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.

Deze vermeldt, per geslacht, het aantal werknemers die deze activiteiten uitoefenen, het aantal uren besteed aan deze activiteiten en het aantal werknemers die deze volgen. »

Art. 3.In artikel 94, B, III, b), van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de I wordt vervangen door de volgende bepaling : « I.Maatregelen met financieel voordeel : 1. Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen behoren) 2.Sociale Maribel 3. Structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen 4.Doorstromingsprogramma's 5. Dienstenbanen 6.Overeenkomst werk-opleiding 7. Leerovereenkomst 8.Conventioneel halftijds brugpensioen 9. Volledige loopbaanonderbreking 10.Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking) 11. Startbaanovereenkomst (*) (*) in voorkomend geval.» 2° de II wordt vervangen door de volgende bepaling : « II.Andere maatregelen : 1. Stage der jongeren 2.Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 3. Conventioneel brugpensioen 4.Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen. »

Art. 4.Artikel 94, B, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « V. Een staat met inlichtingen over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap door de werknemers gegeven in toepassing van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.

Deze vermeldt, per geslacht, het aantal werknemers die deze activiteiten uitoefenen, het aantal uren besteed aan deze activiteiten en het aantal werknemers die deze volgen. »

Art. 5.Het koninklijk besluit van 2 april 2001 tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans, wordt ingetrokken.

Art. 6.De bepalingen van dit besluit zijn voor het eerst van toepassing bij het begin van het boekjaar dat ingaat na 31 december 2001.

Art. 7.Onze Minister van Economie en Onze Minister van Werkgelegenheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 30 december 1995. Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Koninklijk besluit van 30 januari 2001, Belgisch Staatsblad van 6 februari 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^