Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001
gepubliceerd op 29 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de indexering van de bezoldigingen op 1 januari 2000

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013008
pub.
29/03/2002
prom.
24/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de indexering van de bezoldigingen op 1 januari 2000 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de indexering van de bezoldigingen op 1 januari 2000.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2000 Indexering van de bezoldigingen op 1 januari 2000 (Overeenkomst geregistreerd op 3 april 2000 onder het nummer 54487/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast uur- of maandloon.

Art. 2.In afwijking op artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf tot invoering van een functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen, zullen de minimumlonen en loongedeelten op 1 januari 2000 niet aangepast worden.

De geïndexeerde minimumlonen en loongedeelten van het laatste trimester van 1999 blijven voor het eerste trimester van 2000 behouden.

Art. 3.In afwijking op artikel 11 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst zal voor de aanpassing van de minimumlonen en loongedeelten op 1 april 2000, de referte-indexcijfer op 1 april 2000 verminderd worden met het verschil tussen de referte-indexcijfer gebruikt voor de aanpassing op 1 oktober 1999 en dat van 1 januari 2000.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2000 en loopt tot en met 1 april 2000.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^