Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001
gepubliceerd op 06 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken tot wijziging

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013009
pub.
06/03/2002
prom.
24/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 betreffende de arbeidsduur (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 betreffende de arbeidsduur.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 betreffende de arbeidsduur (Overeenkomst geregistreerd op 9 juli 1999 onder het nummer 51324/CO/226)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken.

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 betreffende de arbeidsduur, neergelegd op 2 juli 1998 en geregistreerd op 27 augustus 1998 onder het nummer 48972/CO/226, wordt als volgt gewijzigd : - In artikel 3 wordt een tweede lid toegevoegd als volgt : « Met ingang van 1 januari 2000 wordt de conventionele arbeidsduur gebracht op 37 uren per week; in ondernemingen waar de toepasselijke arbeidsduur op 31 december 1999 reeds minder bedraagt dan 38 uren per week, wordt die arbeidsduur verminderd met 1 uur. » - In artikel 5 worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de huidige tekst wordt § 1 in de aangepaste tekst;2° er wordt een § 2 ingevoegd, luidend als volgt : « § 2.In afwijking van de bepalingen van § 1 gelden voor de arbeidsduurvermindering per 1 januari 2000 de hierna volgende regels.

In de periode van 1 juni 1999 tot en met 31 december 1999 kunnen, in overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers, collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten op ondernemingsvlak, waarin de concrete toepassingsmodaliteiten worden bepaald met betrekking tot de arbeidsduurvermindering bedoeld in artikel 3, tweede lid.

Bij ontstentenis van overeenkomst op ondernemingsvlak zullen de modaliteiten van de arbeidsduurvermindering worden vastgesteld in het arbeidsreglement, overeenkomstig de terzake voorziene wettelijke procedures. In dit geval kan enkel geopteerd worden voor één van volgende toepassingen : a) 1 uur arbeidsduurvermindering op weekbasis, bij het begin of op het einde van de dag, of b) toekenning van een halve dag compensatieverlof per maand.» - Na artikel 6 wordt een artikel 6bis ingevoegd luidend als volgt : «

Art. 6bis.De overurentoeslag is verschuldigd vanaf het 39ste prestatie-uur op weekbasis. » - In artikel 10, § 1 wordt een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt : « Vanaf 1 januari 2000 wordt het grensbedrag vermeld in het eerste lid teruggebracht tot 1924 uren per kalenderjaar (52 weken x 37 uren). » - In artikel 10, § 3, worden de woorden "38 uren per week" vervangen door volgende bepalingen : « 38 uren per week en, vanaf 1 januari 2000, 37 uren per week". - In artikel 10, § 5 worden de woorden "38 u./week" telkens vervangen door de woorden "38 u./week en vanaf 1 januari 2000, 37 u./week".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 1999 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd met een opzegging van zes maanden, betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties. Deze opzegging kan ten vroegste ingaan op 1 oktober 2001.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^