Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001
gepubliceerd op 28 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013011
pub.
28/02/2002
prom.
24/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 oktober 1976, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 26 april 1976;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent".

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 7 oktober 1976, Belgisch Staatsblad van 9 november 1976.

Koninklijk besluit van 26 april 1976, Belgisch Staatsblad van 9 november 1976.

Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Gent Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Overeenkomst geregistreerd op 3 april 2000 onder het nummer 54494/C0/301.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de havenarbeiders van het algemeen contingent die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de haven van Gent en op de werkgevers die hen tewerkstellen.

Art. 2.In de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, gesloten in voornoemd paritair subcomité, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent", wordt volgend artikel 2ter ingevoegd : « Bovenstaande bijdragen zijn evenwel niet verschuldigd op het bedrag van de weekendtoeslag, zoals toegekend en omschreven bij afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999. »

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 november 1999 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Elk der contracterende partijen kan deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een opzeggingstermijn van zes maanden die bij een ter post aangetekende brief wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^