Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001
gepubliceerd op 19 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage vanaf het tweede kwartaal 200

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013015
pub.
19/12/2001
prom.
24/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage vanaf het tweede kwartaal 2001 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" voor de tewerkstelling van risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage vanaf het tweede kwartaal 2001 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" voor de tewerkstelling van risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2001 Buitengewone bijdrage vanaf het tweede kwartaal 2001 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen" voor de tewerkstelling van risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 28 februari 2001 onder het nummer 56602/CO/142.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen. HOOFDSTUK II. - Buitengewone bijdrage

Art. 2.Overeenkomstig het artikel 27 van de statuten van het Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen, gecoördineerd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1991, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 september 1993, wordt een buitengewone bijdrage ingevoerd vanaf het tweede kwartaal 2001.

Art. 3.Deze buitengewone bijdrage, verschuldigd door de bij artikel 5 van voormelde statuten bedoelde werkgevers, wordt bepaald op 0,30 pct. vanaf 1 april 2001 van de onbegrensde brutolonen aan 108 pct. die voor de werklieden en werksters aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden aangegeven en vanaf 1 juli 2001 op 0,15 pct.

Art. 4.De inning en de invordering van de bijdragen worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

Art. 5.De aldus door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het fonds gestorte som is bestemd voor de uitkeringen risicogroepen. HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2001 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan door één van de partijen worden opgezegd met een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^