Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001
gepubliceerd op 11 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013018
pub.
11/12/2001
prom.
24/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2000 Koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen (Overeenkomst geregistreerd op 17 mei 2000 onder het nummer 54921/CO/109)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeid(st)ers, met inbegrip van de thuisarbeiders(sters), van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf.

Art. 2.De lonen van de arbeid(st)ers, tewerkgesteld in de in artikel 1 bedoelde ondernemingen worden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, wordt hiervoor het prijsindexcijfer in aanmerking genomen dat daartoe berekend en benoemd wordt. Dit prijsindexcijfer wordt maandelijks door het Ministerie van Economische Zaken in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt en wordt hierna het "gezondheidsindexcijfer" genoemd.

De lonen van de arbeid(st)ers worden aangepast aan de schommelingen van het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de laatste vier maanden, zoals bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 180 van 30 december 1982, houdende bepaalde maatregelen inzake loonmatiging.

Het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de laatste vier maanden wordt hierna het "sociaal indexcijfer" genoemd.

Art. 3.De baremieke en effectief uitbetaalde lonen, toegepast op 1 januari 2000, zijn gekoppeld aan de volgende indexschijf : 103,489 - 105,557 (basis 1996 = 100).

Deze indexschijf werd vastgesteld, rekening houdend met de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr 67 van 29 januari 1998 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek van de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1988 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1996 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Art. 4.De baremieke en effectief uitbetaalde lonen worden verhoogd of verlaagd met 2 pct. telkens het rekenkundig gemiddelde van het sociaal indexcijfer van de twee maanden van een kalenderkwartaal waarin het sociaal indexcijfer het hoogst is, binnen een indexschijf valt de welke 2 pct. hoger of lager is dan de schijf de welke van toepassing was tijdens het voorgaande kwartaal. De afronding op twee decimalen van dit rekenkundig gemiddelde gebeurt volgens dezelfde regels als deze, vermeld in artikel 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.Behoudens andersluidende bepalingen treedt de verhoging of verlaging van de lonen, welke voortvloeit uit de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, in voege de eerste dag van de maand welke volgt op het einde van het kalenderkwartaal waarop het referte-indexcijfer, dat aanleiding geeft tot de loonwijziging, betrekking heeft.

Art. 6.In de ondernemingen waar per maand of per halve maand wordt betaald, wordt de eventuele verhoging of verlaging van de lonen, welke voortvloeit uit de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, van kracht de eerste dag van de maand welke volgt op het verstrijken van het kwartaal waarop het referte-indexcijfer, dat deze wijziging rechtvaardigt, betrekking heeft, te weten de 1e van de maanden januari, april, juli en oktober.

In de ondernemingen waar de loonperiode een andere dag dan de eerste dag van de maand begint, worden de loonaanpassingen toegekend vanaf de eerste dag van de loonperiode waarin de eerste dag van de maand valt, indien het aantal kalenderdagen voor de eerste dag van de maand kleiner is dan of gelijk is aan het aantal kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste dag van de maand.

In het tegenovergestelde geval worden de loonaanpassingen slechts toegepast vanaf de eerste dag van de loonperiode welke een aanvang neemt na de eerste dag van de maand.

Art. 7.De eerstvolgende nieuwe indexschijven, volgend op de indexschijf bedoeld in artikel 3, worden overeenkomstig artikel 4, als volgt vastgesteld : 105,558 - 107,668 107,669 - 109,821 109,822 - 112,017 112,018 - 114,257 114,258 enz.

De minimumwaarde van de opeenvolgende indexschijven worden zonder afronding tot op drie decimalen berekend.

Met het oog op het vergelijken van deze minimumwaarden met het door het Ministerie van Economische Zaken bekendgemaakte sociaal indexcijfer, worden zij tot op twee decimalen afgerond, overeenkomstig de hiernavolgende regel : - de tweede decimaal blijft ongewijzigd, indien de derde decimaal 4 of minder dan 4 bedraagt; - de tweede decimaal wordt afgerond naar de hogere eenheid, indien de derde decimaal 5 of meer dan 5 bedraagt.

De maximumwaarde van elke schijf wordt bekomen door 0,001 punt af te trekken van de minimumwaarde van de daaropvolgende schijf.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000 en kan, met een opzeggingstermijn van drie maanden, per aangetekend schrijven, aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf en aan de in dit paritair comité vertegenwoordigde organisaties, door één der partijen worden opgezegd.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 31 mei 1991 gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 mei 1992 (Belgisch Staatsblad van 12 augustus 1992).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^