Koninklijk Besluit van 24 oktober 2001
gepubliceerd op 13 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022844
pub.
13/12/2001
prom.
24/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid artikel 86;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende oprichting van een Commissie voor toezicht op en evaluatie van statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 augustus 1999, van 6 november 1999, van 23 mei 2000 en van 5 december 2000;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het feit dat de afwijking op artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990, gemotiveerd is door het feit dat, de voordragende instantie, het niet mogelijk is een vrouwelijke kandidaat naar voren te schuiven;

Dat het lid, benoemd bij onderhavig besluit, vanuit haar bekommernis voor deskundigheid en kennis van de sector, voor de voordragende instantie de meest geschikte kandidaat is om de organisatie in de Commissie voor toezicht op en evaluatie van statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen te vertegenwoordigen;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen, wordt de vermelding : « Dr. Etienne, J., Rhode-Saint-Genèse » vervangen door de vermelding : « Mevr. Gillard, N., Rhode-Saint-Genèse ». « Dr. Suy, E., Genk » vervangen door de vermelding : « Dr. Politis, C., Genk ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^