Koninklijk Besluit van 24 oktober 2006
gepubliceerd op 16 januari 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorw

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006203441
pub.
16/01/2007
prom.
24/10/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon en arbeidsvoorwaarden.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2006 Loon en arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 23 juni 2006 onder het nummer 80148/CO/322.01)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Art. 2.Arbeidsduur De beperking van de wekelijkse arbeidsduur in de zin van artikel 19 van de arbeidswet van 16 maart 1971 wordt bepaald op 38 uur.

Art. 3.Lonen § 1. De werknemers hebben vanaf 1 juli 2006 ten minste recht op volgend uurloon : - minder dan 1 jaar anciënniteit : 8,75 EUR; - ten minste 1 jaar anciënniteit : 9,10 EUR; - minstens 2 jaren anciënniteit : 9,22 EUR. § 2. De anciënniteit van de werknemers wordt berekend vanaf het begin van uitvoering van de eerste arbeidsovereenkomst dienstencheques bij dezelfde werkgever, hierin begrepen, voor wat de periode van tewerkstelling van 3 of 6 maanden betreft, voorafgaand aan het aanbod van een overeenkomst van onbepaalde duur bedoeld in artikel 7septies en 7octies van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, de periodes tussen twee arbeidsovereenkomsten gesloten voor een bepaalde tijd en/of onbepaalde tijd.

De periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst die 3 maand overschrijden tellen niet mee voor de berekening van de anciënniteit, met uitzondering van ziekte en arbeidsongeval. § 3. Wanneer de werknemer in dienst getreden is na de 15e dag van de kalendermaand dan treedt de loonsverhoging in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de loonsanciënniteit verworven is. Wanneer de werknemer in dienst getreden is van de 1ste tot en met de 15e dag van de kalendermaand dan treedt de loonsverhoging in werking op de eerste dag van de maand waarin de loonsanciënniteit verworven is. § 4. De lonen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand juni 2003. Elke keer dat het indexcijfer de hogere spilindex bereikt die berekend wordt door de initiële index te vermenigvuldigen met 1,02, worden de lonen verhoogd met 2 pct.

De loonsverhoging wordt toegepast vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de index het cijfer bereikt dat de wijziging rechtvaardigt. § 5. In de loop van 2006 wordt een nieuw indexsysteem in het paritair subcomité uitgewerkt. Dit systeem zal vanaf 1 januari 2007 van toepassing worden op alle lonen.

Art. 4.Deze overeenkomst kan geen afbreuk doen aan meer gunstigere individuele of collectieve bestaande akkoorden op ondernemingsvlak.

Art. 5.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2006 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan, mits een opzeggingstermijn van 3 maanden wordt in acht genomen, door elk van de partijen worden opgezegd met een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^