Koninklijk Besluit van 24 september 1997
gepubliceerd op 15 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1997016261
pub.
15/11/1997
prom.
24/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994 en 20 december 1995, inzonderheid artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende de inrichting van de bestrijding der veeziekten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 april 1978, 21 januari 1992 en 10 januari 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1965 betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 februari 1972, 3 april 1989 en 18 maart 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, ééndagskuikens en fokpluimvee, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 januari 1978 betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 februari 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1987 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en de produktie van dieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 maart 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1990 betreffende de identificatie van runderen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 1992, 14 oktober 1993, 14 september 1994 en 6 februari 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op de artikels 55 tot en met 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 betreffende de identificatie van varkens;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juni 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 15 september 1997;

Gelet op het advies van de Raad van het Fonds;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de uitvoering van de bestrijdingsprogramma's van dierenziekten een herstructurering van de verbonden voor dierenziektenbestrijding vereist alsook een aanpassing van de financieringswijze van de laboratoria die eraan toegevoegd zijn;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1 Het opschrift van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten wordt door het volgend opschrift vervangen : « HOOFDSTUK I Financiering van de diagnostiek van dierenziekten en aanmoediging van de bestrijding van dierenziekten » § 2.

Artikel 1.van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepalingen : «

Artikel 1.§ 1. Binnen de perken van de begrotingskredieten wordt van Staatswege de bestrijding van dierenziekten aangemoedigd door het toekennen van vergoedingen aan de VZW verenigingen voor dierenziektenbestrijding bepaald in hoofdstuk 2 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, hierna « verenigingen » genoemd. § 2. De Staat vergoedt de diagnostiek van dierenziekten bepaald in artikel 1, § 1 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 door de financiering van de werkzaamheden van de centra voor preventie en de diergeneeskundige begeleiding opgericht bij de verenigingen.

Binnen de perken van de begrotingskredieten worden toegekend : 1. 77 000 000 BEF per jaar, als voorschot dat in het begin van het werkjaar wordt toegekend, voor het dekken van de kosten die gemaakt worden om de infrastructuur van de veterinaire preventie-en begeleidingscentra operationeel te houden;dit bedrag wordt in vaste schijven en voor zover er evenveel gerechtvaardigde uitgaven door elk centrum worden bewezen na de jaarlijkse boekhoudingscontrole, verdeeld onder de VZW Verenigingen voor dierenziektenbestrijding, die in bijlage I van dit besluit zijn vermeld. 2. 144 000 000 BEF per jaar bestemd om de werkingskosten te dekken van de centra voor preventie en de diergeneeskundige begeleiding, onder de vorm van enveloppen per diersoort, voor de programma's en analyses naar rato van de gerechtvaardigde uitgaven, in functie van de territoriale bevoegdheden en volgens een forfaitaire verdeelsleutel die het voorwerp uitmaakt van de bijlage 2 van dit besluit;3. De Minister, die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, kan de bijlagen bedoeld onder de punten 1 en 2 van deze paragraaf wijzigen. § 3. Binnen de perken van de begrotingskredieten wordt van Staatswege de bestrijding van dierenziekten aangemoedigd : 1. door het toekennen van vergoedingen en verplaatsingskosten aan aangenomen dierenartsen;het bedrag van deze vergoedingen wordt bepaald door de Minister die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft naargelang de aard en/of de duur van de prestaties; 2. door het toekennen van vergoedingen bestemd om de werkingskosten te dekken van een centrale vereniging tot bestrijding van dierenziekten, voor de opdrachten die haar door de Minister, die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, worden toevertrouwd;3. door het toekennen van vergoedingen bestemd om de werkingskosten te dekken van een coördinatiecentrum voor diergeneeskundige diagnostiek voor de opdrachten, die door de Minister, die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, aan dit centrum worden toevertrouwd.» § 3. De artikelen 2 en 3 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 2.§ 1. Het opschrift van hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt door het volgend opschrift vervangen : « HOOFDSTUK II Financiering van de centra voor preventie en de diergeneeskundige begeleiding van de verenigingen » § 2. De artikelen 4 tot 6 van hetzelfde besluit worden vervangen door de volgende bepalingen : «

Artikel 4.Om van de financiering van de activiteiten van de centra voor preventie en de diergeneeskundige begeleiding te kunnen genieten, moeten de verenigingen door de Minister, die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, erkend zijn. De erkenning wordt in de hierna gestelde voorwaarden toegestaan.

Artikel 5.Per provincie wordt, behoudens afwijking toegestaan door de Minister die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft slechts één vereniging erkend.

Artikel 6.De statuten van de vereniging moeten door de Minister, die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, goedgekeurd zijn. De vereniging onderwerpt zich aan het toezicht en de richtlijnen van de Minister alsook aan de onderrichtingen van de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw. » § 3. De artikelen 7 tot 18 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 3.Artikel 16 van het Koninklijk besluit van 27 januari 1978 betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens wordt opgeheven.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 14 juli 1993 houdende vaststelling van een financiële tussenkomst voor de werkingskosten van het NIDO en van de erkende verbonden tot bestrijding van de dierenziekten in het kader van de pluimveegezondheidszorg wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Art. 6.Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN Bijlage I bij het koninklijk besluit van 24 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten Forfaitair verdelingsrooster voor de financiering van de centra voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de V.Z.W.Verenigingen voor dierenziektenbestrijding, bestemd om de kosten te dekken om de infrastructuur operationeel te houden. 1. Forfaitair bedrag bestemd voor de werking van de bestrijdingscentra opgericht bij de verenigingen : 8 000 000 BEF; 1.1 hetzij voor de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW » : 1 000 000 BEF; 1.2 hetzij voor de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW » : 1 000 000 BEF; 1.3 hetzij voor de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW » : 1 000 000 BEF; 1.4 hetzij voor de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL » : 1 000 000 BEF; 1.5 hetzij voor de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Liège ASBL » : 1 000 000 BEF; 1.6 hetzij voor de vereniging « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW » : 1 000 000 BEF; 1.7 hetzij voor de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Luxembourg ASBL » : 1 000 000 BEF; 1.8 hetzij voor de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL » : 1 000 000 BEF. 2. Forfaitair bedrag bestemd voor de basiswerking van de centra voor preventie en diergeneeskundige begeleiding.69 000 000 BEF, hetzij : 2.1 Runderen : 32 000 000 BEF, hetzij : 2.1.1 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.1.2 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.1.3 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.1.4 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL » : 4 000 000 BEF; 2.1.5 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Liège ASBL » : 4 000 000 BEF; 2.1.6 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW » : 4 000 000 BEF; 2.1.7 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Luxembourg ASBL » : 4 000 000 BEF; 2.1.8 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL » : 4 000 000 BEF. 2.2 Varkens : 22 000 000 BEF, hetzij : 2.2.1 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.2.2 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.2.3 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.2.4 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW » : 4 000 000 BEF; 2.2.5 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Liége ASBL » : 3 000 000 BEF; 2.2.6 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL » : 3 000 000 BEF. 2.3 Pluimvee : 15 000 000 BEF, hetzij : 2.3.1 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.3.2 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.3.3 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW » : 4 000 000 BEF; 2.3.4 Voor het centrum voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL » : 3 000 000 BEF. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN Bijlage II bij het koninklijk besluit van 24 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten Forfaitair verdelingsrooster voor de financiering van de werking van de centra voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de VZW Verenigingen voor dierenziektenbestrijding, onder de vorm van enveloppen per diersoort en in functie van de territoriale bevoegdheden.

Financiering van de centra voor preventie en diergeneeskundige begeleiding per diersoort voor de programma's en analyses : 1. Runderen : 1.1 100 000 000 BEF wordt verdeeld onder de hieronder bedoelde centra, naar rato van het aantal aanwezigheidsdagen van de runderen in statuut I in Sanitel gedeeld door het aantal kalenderdagen voor het betreffende jaar : 1.1.1 Centrum van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 1.1.2 Centrum van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW »; 1.1.3 Centrum van de vereniging « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW »; 1.1.4 Centrum van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL »; 1.1.5 Centrum van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Liège ASBL »; 1.1.6 Centrum van de vereniging « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW »; 1.1.7 Centrum van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la Province de Luxembourg ASBL »; 1.1.8 Centrum van de vereniging « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL »; 1.2 Territoriale bevoegheid van de centra voor preventie en diergeneeskundige begeleiding voor de runderen : 1.2.1 De uit te voeren analyses voor de runderen geregistreerd in de provincie West-Vlaanderen worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW »; 1.2.2 De uit te voeren analyses voor de runderen geregistreerd in de provincie Oost-Vlaanderen worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW »; 1.2.3 De uit te voeren analyses voor de runderen geregistreerd in de provincie Antwerpen, in de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 1.2.4 De uit te voeren analyses voor de runderen geregistreerd in de provincie Limburg worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW »; 1.2.5 De uit te voeren analyses voor de runderen geregistreerd in de provincie Henegouwen worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL »; 1.2.6 De uit te voeren analyses voor de runderen geregistreerd in de provincie Namen en in de provincie Waals-Brabant worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL »; 1.2.7 De uit te voeren analyses voor de runderen geregistreerd in de provincie Luik worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la province de Liège ASBL »; 1.2.8 De uit te voeren analyses voor de runderen geregistreerd in de provincie Luxemburg worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la province de Luxembourg ASBL ». 2. Varkens : 2.1 35 000 000 BEF wordt verdeeld naar rato van het gemiddeld aantal actieve beslagen, tegen de prijs van 600 BEF per beslag en van het gemiddeld aantal in Sanitel geregistreerde varkens volgens de bezoekrapporten opgesteld door de bedrijfsdierenartsen voor de bedoelde provincies, aan het einde van elk kwartaal voor het betreffende jaar. 2.2 Territoriale bevoegdheid van de centra voor preventie en diergeneeskundige begeleiding voor de varkens : 2.2.1 De uit te voeren analyses voor de varkensbeslagen geregistreerd in de provincie West-Vlaanderen worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW »; 2.2.2 De uit te voeren analyses voor de varkensbeslagen geregistreerd in de provincie Oost-Vlaanderen worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW »; 2.2.3 De uit te voeren analyses voor de varkensbeslagen geregistreerd in de provincie Antwerpen worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 2.2.4 De uit te voeren analyses voor de varkensbeslagen geregistreerd in de provincie Limburg, in de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Limburg VZW »; 2.2.5 De uit te voeren analyses voor de varkensbeslagen geregistreerd in de provincie Henegouwen en in de provincie Waals-Brabant worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail du Hainaut ASBL »; 2.2.6 De uit te voeren analyses voor de varkensbeslagen geregistreerd in de provincie Namen, Luxemburg en in de provincie Luik worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail de la province de Liège ASBL »; 3.Pluimvee : 3.1 9 000 000 BEF wordt verdeeld naar rato van de controles van de broederijen en de veredelingstomen. 3.2 Territoriale bevoegdheid van de centra voor preventie en diergeneeskundige begeleiding van de verenigingen voor de pluimveebeslagen : 3.2.1 De uit te voeren analyses voor de beslagen geregistreerd in de provincie West-Vlaanderen worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in West-Vlaanderen VZW »; 3.2.2 De uit te voeren analyses voor de beslagen geregistreerd in de provincie Oost-Vlaanderen worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Oost-Vlaanderen VZW »; 3.2.3 De uit te voeren analyses voor de beslagen geregistreerd in de provincie Antwerpen worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 3.2.4 De uit te voeren analyses voor de beslagen geregistreerd in de provincie Limburg worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Verbond voor Dierenziektenbestrijding van Antwerpen VZW »; 3.2.5 De uit te voeren analyses voor de beslagen geregistreerd in de provincie Vlaams-Brabant en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding in Antwerpen VZW »; 3.2.6 De uit te voeren analyses voor de beslagen geregistreerd in de provincies Henegouwen, Waals-Brabant, Luik, Luxemburg en Namen worden uitgevoerd door het centrum van de vereniging : « Fédération de lutte contre les maladies du bétail « La Namuroise » ASBL ».

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 september 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^