Koninklijk Besluit van 24 september 2012
gepubliceerd op 27 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012022354
pub.
27/09/2012
prom.
24/09/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, artikel 123;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen, gegeven op 27 augustus 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 augustus 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 augustus 2012;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de bepalingen van dit besluit de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en de wet van 20 juli 2012 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen voor werknemers uitvoeren op het vlak van het wettelijk pensioen voor werknemers door te voorzien in de definitie van bepaalde gelijkgestelde periodes zoals bepaald in artikel 123 van de voormelde wet van 28 december 2011.

Deze definities moeten zo snel mogelijk ter kennis worden gebracht aan de werknemers opdat zij correct de gelijkgestelde perioden die hen aanbelangen kunnen identificeren.

Bovendien is het van belang dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tijdig de nodige voorbereidende maatregelen kan treffen (in het bijzonder inzake de programmering, de aanpassing van elektronische uitwisselingen,...) om aan de Rijksdienst voor Pensioenen (die eveneens zijn programma's dient aan te passen), via de VZW SiGeDIS, alle nodige gegevens en informatie voor een correcte identificatie van die verschillende perioden over te maken teneinde een correcte behandeling van die perioden in de berekening van het rustpensioen voor werknemers te garanderen.

Ten slotte bepaalt artikel 127 van de voormelde wet van 28 december 2011 zoals gewijzigd door de voormelde wet van 20 juli 2012 dat de machtiging aan de Koning inzake de definitie van de in artikel 123 van de voormelde wet van 28 december 2011 bedoelde gelijkgestelde perioden op 30 september 2012 verstrijkt. Bijgevolg moeten voor deze termijn de benodigde definities in de regelgeving opgenomen zijn om te vermijden dat de betrokken personen in het ongewisse gelaten worden wat hun situatie inzake het pensioen aangaat;

Gelet op het advies nr. 52.020/1/V van de Raad van State, gegeven op 13 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van de reglementering betreffende de pensioenen voor werknemers, dient verstaan te worden onder : 1° periode van werkloosheid van de derde periode : a) voor de periode van 1 januari 2012 tot 30 oktober 2012 : de perioden tijdens welke de werknemer zich bevindt in de derde vergoedingsperiode zoals bedoeld bij artikel 114, § 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;b) voor de periode vanaf 1 november 2012 : de perioden tijdens welke de werknemer zich bevindt in de derde vergoedingsperiode zoals bedoeld in de bijlage bij artikel 114, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;2° perioden van gemotiveerd tijdskrediet : de perioden met recht op onderbrekingsuitkeringen bedoeld in artikel 4, §§ 4 en 5 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;3° perioden van thematische verloven : de perioden met recht op onderbrekingsuitkeringen bedoeld in : a) de artikelen 100bis en 102bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;b) artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan;c) de artikelen 3, 4, 6 en 6bis van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;d) de artikelen 11 en 12 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, voor zover de overheden deze bepalingen eveneens van toepassing maken op hun contractueel personeel ter uitvoering van artikel 2, derde lid van dit besluit;e) de artikelen 10 tot 13 van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben, voor zover de verschillende overheidsbedrijven deze bepalingen van dit besluit eveneens van toepassing maken op het geheel of een deel van hun contractueel personeel ter uitvoering van artikel 2 van dit besluit;f) de artikelen 1 tot 8 van het koninklijk besluit van 16 november 2009 houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;g) elke andere wettelijke of reglementaire bepaling, die ten gunste van werknemers een recht op ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorgen of verlof om voor een zwaar ziek familie- of gezinslid te zorgen, voorziet;4° de perioden van halftijds of 1/5-tijdskrediet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder : de perioden met recht op onderbrekingsuitkeringen bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Art. 2.De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening levert, via de VZW SIGeDIS, aan de Rijksdienst voor Pensioenen, voor de uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, alle nodige gegevens en informatie voor het correct in aanmerking nemen van de gelijkgestelde perioden in de berekening en de toekenning van de pensioenen van de werknemers.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012, met uitzondering van artikel 1, 1°, b), dat in werking treedt op 1 november 2012.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Pensioenen en de Minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Stromboli, 24 september 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^