Koninklijk Besluit van 24 september 2017
gepubliceerd op 29 september 2017

Koninklijk besluit tot ontbinding van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017204879
pub.
29/09/2017
prom.
24/09/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204879

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


24 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot ontbinding van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 juli 2016 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot FAMIFED en de Federale Pensioendienst, artikel 46;

Gelet op de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 besluit houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 januari 2017 tot overheveling van de goederen, de wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen betreffende de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FAMIFED en de Federale Pensioendienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2017 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag en de Federale Pensioendienst;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 mei 2017;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, gegeven op 22 mei 2017;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van FAMIFED, gegeven op 6 juni 2017;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 30 juni 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 1 augustus 2017 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 46 van de wet van 10 juli 2016 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot FAMIFED en de Federale Pensioendienst, wordt de dienst voor bijzondere sociale zekerheidsstelsels ontbonden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^