Koninklijk Besluit van 25 april 2014
gepubliceerd op 04 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2014

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022206
pub.
04/06/2014
prom.
25/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2014


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 56, § 2, eerste lid, 4°, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd door de programmawet (l) van 27 december 2006;

Gelet op het protocolakkoord van 20 maart 2003, gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid;

Gelet op het advies, uitgebracht door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging op 21 oktober 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 januari 2014;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.

Gelet op advies 55.640/2 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Overwegend de laatste aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad over de herhalingsvaccinatie tegen kinkhoest;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onder de hierna vermelde voorwaarden kan tussen het Verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de overheden, bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, een overeenkomst worden gesloten waarbij in een bijzondere regeling wordt voorzien voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter.

Art. 2.De bepalingen van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst zijn van toepassing op alle vaccins die zijn opgenomen in de vaccinatiekalender 2007, opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad en goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid, en die verstrekt worden met uitvoering van het protocolakkoord van 20 maart 2003, gesloten tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid, met de herhalingsvaccinatie tegen kinkhoest maar met uitzondering van het vaccin tegen het rotavirus dat wordt terugbetaald conform de bepalingen van § 3940000 van hoofdstuk IV van bijlage I bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De betrokken overeenkomst bevat de financiële modaliteiten voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de aankoopprijs van die vaccins, alsook de procedure met betrekking tot de controle van de facturen van de producenten van de betrokken vaccins.

Art. 3.De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt vastgesteld op grond van een begrotingsenveloppe op jaarbasis waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 30.050.000 euro, dit wil zeggen 16.500.000 euro voor de Vlaamse gemeenschap en 13.550.000 euro voor de Franse en Duitstalige gemeenschap; voor alle vaccins die betrokken zijn door dit besluit.

Voor dit jaar 2014 wordt de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betaald met een voorschot en een saldo, overeenkomstig de volgende onderverdeling: Het voorschot bedraagt 75% van de aan iedere gemeenschap toegekende bedragen en wordt, in de maand volgend op de inwerkingtreding van dit besluit, betaald met de mededeling « voorschot preventiecampagne 2014 ». Het saldo wordt berekend op basis van dat voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2014 die door de Gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2015 zijn voorgelegd. Het op die manier berekende saldo moet voor 1 mei 2015 worden gestort en ingeschreven in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2014.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014. Dit besluit blijft echter van toepassing totdat de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging zijn afgerekend voor het boekjaar 2014.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^