Koninklijk Besluit van 25 april 2014
gepubliceerd op 04 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 73 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepaling

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014022246
pub.
04/06/2014
prom.
25/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 73 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en tot wijziging van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij


VERSLAG AAN DE KONING Sire, 1. Algemeen Onderhavig koninklijk besluit heeft tot doel een nieuw artikel 4 toe te voegen aan de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij. Dit nieuw artikel maakt de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen toepasselijk op de bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden aangesloten reders.

Onderhavig koninklijk besluit past in de filosofie van de administratieve vereenvoudiging.

Het verplicht de bijdrageplichtige reders, net zoals de andere werkgevers dat zijn ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, om zich ten aanzien van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden te identificeren aan de hand van hun uniek ondernemingsnummer.

De Raad van State, afdeling wetgeving, eerste kamer, heeft op 7 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, advies uitgebracht over onderhavig koninklijk besluit.

Het koninklijk besluit werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State.

Er werd een regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd, overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. 2. Artikelsgewijze bespreking Artikel 1.Dit artikel bepaalt dat er in de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij een artikel 4 wordt ingevoegd waardoor iedere verzekeringsplichtige reder zich bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden moet identificeren aan de hand van het ondernemingsnummer bedoeld in artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.

Artikel 2.Dit artikel bepaalt welke minister bevoegd is voor de uitvoering van onderhavig besluit.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige, en zeer getrouwe dienaars, De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Advies 55.373/1 van 7 maart 2014, van de afdeling wetgeving van de raad van state Op 13 februari 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van artikel 73 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en tot wijziging van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij'.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 maart 2014.

STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP 1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe artikel 4 van de besluitwet van 7 februari 1945 `betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij' te herstellen.Dit hersteld artikel 4 bepaalt dat iedere verzekeringsplichtige reder zich bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden moet identificeren aan de hand van het ondernemingsnummer bedoeld in artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 `tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen'. 2. Rechtsgrond voor het ontwerp wordt geboden door artikel 73 van de wet van 16 januari 2003, waaraan wordt gerefereerd in het eerste lid van de aanhef, dat luidt: "De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de Coördinatiecommissie bedoeld in artikel 26, de van kracht zijnde wettelijke bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen teneinde op eenvormige wijze te voorzien in de identificatie van de titularissen van de inschrijving bedoeld in artikel 4, het verzamelen van de gegevens bedoeld in artikel 6, de éénmalige verzameling bedoeld in artikel 7, eerste lid, het onderlinge en wederzijdse gebruik van het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen voorzien in artikel 11, evenals de invoering van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 34. De minister van Economische Zaken en de minister belast met Middenstand, kunnen een termijn voorschrijven binnen dewelke het advies moet worden gegeven, zonder dat deze korter mag zijn dan een maand. Bij het verstrijken van deze termijn is dit advies niet meer vereist." In het eerste lid van de aanhef wordt ook melding gemaakt van artikel 5 van de wet van 16 januari 2003. Dat artikel biedt evenwel geen rechtsgrond voor het ontwerp, zodat de verwijzing ernaar moet worden weggelaten uit de aanhef.

ONDERZOEK VAN DE TEKST Aanhef 3. In het tweede lid van de aanhef dienen de woorden ", laatst gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012" te worden geschrapt. 4. In de Nederlandse tekst van het zevende lid van de aanhef dient te worden geschreven "Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 (...)".

Artikel 1 5. De inleidende zin van artikel 1 van het ontwerp dient te worden aangepast als volgt: "In de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij wordt artikel 4, opgeheven bij het koninklijk besluit nr.96 van 28 september 1982, hersteld als volgt:".

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 27 februari 2014.

De kamer was samengesteld uit : De heren : Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter;

Wilfried VAN VAERENBERGH en Wouter PAS, staatsraden;

Marc RIGAUX en Michel TISON, assessoren;

Wim GEURTS, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Wendy DEPESTER, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried VAN VAERENBERGH, staatsraad.

De griffier, Wim GEURTS De voorzitter, Marnix VAN DAMME

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 73 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en tot wijziging van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, artikel 73;

Gelet op de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, gegeven op 11 februari 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 15 juni 2010;

Gelet op het advies van de Coördinatiecommissie van de Kruispuntbank van Ondernemingen, gegeven op 25 maart 2013;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.

Gelet op advies 55.373/1 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij wordt artikel 4, opgeheven bij het koninklijk besluit nr. 96 van 28 september 1982, hersteld als volgt : "Art. 4 - Iedere verzekeringsplichtige reder moet zich bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden identificeren aan de hand van het ondernemingsnummer bedoeld in artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.".

Art. 2.De minister bevoegd voor economie, de minister bevoegd voor sociale zaken en de minister bevoegd voor werk zijn, ieder wat hun betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^