Koninklijk Besluit van 25 april 2014
gepubliceerd op 18 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 134 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022419
pub.
18/07/2014
prom.
25/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 134 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 123, eerste en tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 29 januari 2014;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 3 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 14 april 2014;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is het voorliggend besluit vrijgesteld van een impactanalyse van de reglementering, gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat het gewijzigde artikel in het voorliggend besluit de gerechtigden die ingeschreven zijn bij hun mutualiteit in de hoedanigheid van "personen die zijn ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen" vrijstelt van de betaling van de trimestriële bijdragen voor de periode gedurende dewelke ze recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming: dat ten gevolge van de hervorming van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt overgegaan tot de aanpassing van bepaalde reglementaire verwijzingen die worden vermeld in het artikel gewijzigd door het voorliggend besluit; dat de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering - uitgewerkt in het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - in werking is getreden op 1 januari 2014; dat het voorliggend besluit bijgevolg zo snel mogelijk moet worden aangenomen en gepubliceerd opdat de bevoegde administratieve instanties de nodige maatregelen kunnen treffen om deze vrijstelling van bijdragen aan deze kwetsbare burgers toe te kennen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het gewijzigde artikel in het voorliggende besluit de gerechtigden die zijn ingeschreven bij hun mutualiteit in de hoedanigheid van "personen die zijn ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen" vrijstelt van de betaling van de trimestriële bijdrage voor de periode gedurende dewelke ze recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming; dat ten gevolge van de hervorming van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt overgegaan tot de aanpassing van bepaalde reglementaire verwijzingen die worden vermeld in het artikel gewijzigd door het voorliggend besluit; dat de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering - uitgewerkt in het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - in werking is getreden op 1 januari 2014; dat het voorliggend besluit bijgevolg zo snel mogelijk moet worden aangenomen en gepubliceerd opdat de bevoegde administratieve instanties de nodige maatregelen kunnen treffen om deze vrijstelling van bijdragen aan deze kwetsbare burgers toe te kennen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 134 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het derde lid, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 juni 2007, wordt vervangen als volgt : "Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt verminderd tot 254,26 EUR wanneer de gerechtigde het bewijs levert dat het totaal jaarlijks bedrag van de inkomsten van zijn gezin, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, lager is dan 25.285,14 EUR."; 2° in het vierde lid worden de woorden "van 1 april 2007" opgeheven;3° in het vijfde lid worden de woorden "overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van het voornoemde koninklijk besluit van 1 april 2007, lager is dan het bedrag bedoeld in artikel 17 van hetzelfde besluit" vervangen door de woorden "overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het voornoemde koninklijk besluit van 15 januari 2014, lager is dan het bedrag bedoeld in artikel 21 van hetzelfde besluit";4° in het zesde lid worden de woorden "artikel 24 van het voornoemde koninklijk besluit van 1 april 2007" vervangen door de woorden "artikel 27 van het voornoemde koninklijk besluit van 15 januari 2014";5° in het zevende lid worden de woorden "bijlage III van het voormelde koninklijk besluit van 1 april 2007" vervangen door de woorden "bijlage 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 15 januari 2014";6° in het achtste lid worden de woorden "Hetgeen is bepaald in de artikelen 17 tot 22 van het voormelde koninklijk besluit van 1 april 2007" vervangen door de woorden " Hetgeen is bepaald in de artikelen 21 en 25 van het voornoemde koninklijk besluit van 15 januari 2014";7° het negende lid wordt vervangen als volgt : "De in artikel 32, eerste lid, 15° van de gecoördineerde wet bedoelde gerechtigde, die recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet, is vrijgesteld van bijdragebetaling.De voormelde gerechtigde geniet deze vrijstelling van bijdragebetaling zolang hij van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet.".

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de trimestriële bijdragen die verschuldigd zijn vanaf de eerste dag van het trimester na afloop van een termijn van 30 dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de federale culturele instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^