Koninklijk Besluit van 25 augustus 2012
gepubliceerd op 19 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT van de Duitstalige Gemeenschap

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015046
pub.
19/04/2013
prom.
25/08/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT (ex Info Point Europe) van de Duitstalige Gemeenschap


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 33 en 121 tot 124 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending der subsidies;

Gelet op de wet van 6 juni 2012 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid op sectie 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juli 2012;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een subsidie van 10.636 EUR (tienduizend zeshonderd zesendertig euro) maximum wordt toegekend aan de Duitstalige Gemeenschap (bankrekeningnr. BE 84 0912 4000 0459) als financiële bijdrage in de administratiekosten van EUROPE DIRECT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP in het kader van de installatie van het netwerk Europa Direct (ex-IPE) door de Europese Commissie.

Elke overdracht van schuldvorderingen betreffende deze subsidie is verboden.

Art. 2.De subsidie vermeld in artikel 1 zal aangerekend worden op het krediet voorkomende op basisallocatie 43.52.01 - organisatieafdeling 55 - activiteitsprogramma 11 van de begroting van de sectie 14 - Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012.

Art. 3.Het EUROPE DIRECT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP zal de schuldvorderingen, vergezeld van bewijsstukken en van een omstandig verslag van de activiteiten overmaken, en verantwoording afleggen over de aanwending van deze toelage van de bij dit besluit toegekende subsidie aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 4.De Duitstalige Gemeenschap is gehouden tot rechtvaardiging van de toegekende toelage.

In overeenstemming met artikel 123 van de wet van 23 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal de Duitstalige Gemeenschap het niet gebruikte en/of niet verantwoorde deel van de aan haar toegekende toelage, terugstorten op het bankrekeningnummer BE34 6792 0060 5090 (BIC : PCHQ BEBB) bij de Financiële Post, op naam van « FOD Buitenlandse Zaken - Financiële Dienst ».

Art. 5.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Split, 25 augustus 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^