Koninklijk Besluit van 25 december 2016
gepubliceerd op 03 januari 2018

Koninklijk besluit tot overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium van Brussel

bron
regie der gebouwen
numac
2017031930
pub.
03/01/2018
prom.
25/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031930

REGIE DER GEBOUWEN


25 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium van Brussel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op het Koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot machtiging van de Regie der Gebouwen om zich te verenigen met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap met het oog op het oprichten van een handelsvennootschap teneinde de renovatie en het beheer van het Muziekconservatorium te Brussel m sluiten tot de machtiging van de Regie der Gebouwen om zich te verenigen met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap met het oog op het oprichten van een handelsvennootschap teneinde de renovatie en het beheer van het Muziekconservatorium te Brussel mogelijk te maken, inzonderheid artikel 2 ;

Gelet op het advies van de bij de Regie der Gebouwen geaccrediteerde Inspectie van Financiën, gegeven op 14 september 2016;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 30 november 2016 ;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheden de Regie der Gebouwen behoort en van de Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Federale Staat draagt voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium Brussel de volle eigendom over van de onroerende goederen bestemd voor de huisvesting en de werking van het Koninklijk Conservatorium van Brussel met de volgende kadastrale aanduidingen en oppervlakte : 1000 Brussel, Regentschapsstraat 30/30A, kadasternummer H 1017 f; 1000 Brussel, Wolstraat 7/9, kadasternummer H 1015 d.

Art. 2.De in artikel 1 vermelde goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden, met de actieve en passieve erfdienstbaarheden, de bijzondere lasten en verplichtingen verbonden aan hun verwerving, evenals de gebeurlijk aan derden toegestane rechten.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, J. JAMBON De Minister van Financiën en Fraudebestrijding, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^