Koninklijk Besluit van 25 februari 1997
gepubliceerd op 05 juni 1997
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022184
pub.
05/06/1997
prom.
25/02/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 1997. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 54, § 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers, inzonderheid op de artikelen 2, 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 december 1992, en 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 maart 1995;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie apothekers-ziekenfondsen uitgebracht op 25 oktober1996;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering uitgebracht op 13 november 1996;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 84, eerste lid, 2°, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de apothekers zo spoedig mogelijk moeten weten dat dit besluit hen voortaan vrijstelt van de persoonlijke bijdrage en met het doel te vermijden dat zij deze intussen betalen;

Gelet op het binnen een termijn van drie dagen gegeven advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers, worden de woorden « en hem het bewijs levert dat hij zelf een persoonlijke bijdrage betaalt met het oog op de vestiging van een of meer van de in artikel 1 bedoelde renten of pensioenen » geschrapt.

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 december 1992, worden de volgende wijzigingen aangebracht : in het eerste lid worden de woorden « De persoonlijke bijdrage van de apotheker waarin is voorzien in artikel 2 maar die tot F 2 000 is beperkt en de bijdrage van de verzekering voor geneeskundige verzorging worden » vervangen door de woorden « De bijdrage van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt »;

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 maart 1995, worden de woorden « De persoonlijke bijdrage van de apotheker waarin is voorzien in artikel 2, wordt vastgesteld op F 2 000, waarbij geen rekening wordt gehouden met de persoonlijke bijdragen van die apotheker voor een verplichte pensioenregeling en evenmin met de bijdragen die op hem betrekking hebben voor een bovenwettelijke collectieve verzekering met het oog op de samenstelling van een rust- of overlevingspensioen of van beide pensioenen » geschrapt.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^