Koninklijk Besluit van 25 februari 2002
gepubliceerd op 05 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001002172
pub.
05/03/2002
prom.
25/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 maart 1997 tot vaststelling van de opdrachten van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 september 1999, 17 november 1999, 27 november 2000, 15 januari 2001, 2 april 2001 en 18 juli 2001;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 7 februari 2002 van het Hoog Overlegcomité van Sector IV;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 november 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 7 mei 2001;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Minister van Werkgelegenheid, van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, van Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en van Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt opgericht onder het gezag van de minister tot wiens bevoegdheid de economie behoort.

Art. 2.§ 1. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft tot opdracht : 1° de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake de organisatie en regulering van de markt, waarvan de bescherming van de consument deel uitmaakt;2° de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake kwaliteit en veiligheid van producten en diensten en inzake veiligheid van bepaalde installaties;evenals de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake de bouw; 3° de controle op de toepassing van de economische reglementeringen en de informatie, de preventie en de bemiddeling tegenover de betrokken tussenkomende partijen;4° de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het energiebeleid;5° de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake de federale sectoriële bevoegdheden; 6° de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake K.M.O. en middenstand en de zelfstandigen; 7° de verzameling, de productie, de verwerking, de verdeling, de valorisatie van economische informatie en statistieken, de voorbereiding en de evaluatie van het beleid ter zake, alsook het ondernemingsregister;8° de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake telecommunicatie;9° de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden;10° de voorbereiding en de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling en de terbeschikkingstelling van expertise in het kader van dit beleid. § 2. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie neemt, op de datum vastgesteld door de minister tot wiens bevoegdheid de economie behoort, na beraadslaging in de Ministerraad, de diensten van het Ministerie van Economische Zaken over met uitzondering van : het deel van de dienst belast met het toezicht op de ondernemingsraden die overgenomen wordt door de Federale Overheidsdienst Tewerkstelling en Sociaal Overleg; het deel van de dienst belast met het toezicht op het arbeidswelzijn in de extractieve nijverheid, de staalindustrie, de ondergrondse uitgravingen, de ondergrondse gasopslag en de ontginning van steengroeven die overgenomen wordt door de Federale Overheidsdienst Tewerkstelling en Sociaal Overleg.

Op dezelfde datum neemt hij de diensten of het deel van de diensten belast met volgende opdrachten over : 1° van de Diensten van de Eerste Minister : - de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden met uitzondering van de voogdij over de volgende drie federale culturele instellingen : de Koninklijke Muntschouwburg, het Paleis voor Schone Kunsten en het Nationaal Orkest van België;2° van het Ministerie van Middenstand en Landbouw : - de middenstand met uitzondering van de dienst belast met het sociaal statuut der zelfstandigen; - de kweekproducten; 3° van het Ministerie van Justitie : - het auteursrecht, waarvan het reglementair aspect en het toezicht bepaald door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht;4° van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur : - de kwaliteit van de bouw. Op dezelfde datum neemt hij eveneens de diensten of het deel van de diensten over die in de andere federale overheidsdiensten belast zijn met de opdrachten van de programmatorische federale overheidsdiensten die bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie worden opgericht.

In afwijking van het tweede lid, 1°, neemt de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de voogdij over voornoemde drie federale culturele instellingen over tot op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit houdende de aanstelling van de leden van de volgende regering op voorwaarde dat het koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de regeringscommissarissen voor deze drie instellingen in werking is getreden.

In afwijking van het tweede lid, neemt de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, op de datum bepaald door de Minister tot wiens bevoegdheid de Economie behoort, over.

Art. 3.Met uitsluiting van de managementfuncties voorzien bij de Programmatorische Federale Overheidsdiensten Wetenschapsbeleid, Duurzame ontwikkeling, Telecommunicatie en Consumentenzaken bevat het organogram van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : 1° de voorzitter van het Directiecomité;2° 7 managementfuncties -1;3° 4 staffuncties.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Eerste Minister, Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^