Koninklijk Besluit van 25 februari 2002
gepubliceerd op 05 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame ontwikkeling

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2001002173
pub.
05/03/2002
prom.
25/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame ontwikkeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021389 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021387 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden sluiten houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 september 1999, 17 november 1999, 27 november 2000, 15 januari 2001, 2 april 2001 en 18 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst sluiten houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 1 december 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 31 januari 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 10 oktober 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt, onder het gezag van de minister tot wiens bevoegdheid de duurzame ontwikkeling behoort, de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame ontwikkeling opgericht.

Art. 2.De Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame ontwikkeling heeft tot opdracht, de opdracht bedoeld in artikel 2, § 1, 10° van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, zijnde : - de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikkeling; - de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling; - de terbeschikkingstelling van expertise.

Hij oefent de in het eerste lid bedoelde opdrachten uit onverminderd de opdrachten die aan de interdepartementale commissie voor duurzame ontwikkeling en aan het Federaal Planbureau door de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling toegekend zijn.

Art. 3.Voor de uitvoering van zijn programma doet de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling beroep op 1° de middelen - financieel en qua personeelsleden - van de dienst en of het deel van de diensten die overeenkomstig artikel 2, § 2, derde lid van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, overgedragen werden naar de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 2° die middelen - financieel en qua personeelsleden - die binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voorzien zijn of toegekend worden voor de opdrachten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling.

Bovenvermelde personeelsleden worden ter beschikking gesteld van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingtreding van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^