Koninklijk Besluit van 25 februari 2007
gepubliceerd op 28 februari 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 210bis en 210ter van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003092
pub.
28/02/2007
prom.
25/02/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 210bis en 210ter van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 412bis ;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op artikel 210bis, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 februari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 1 februari 2007;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat : - de wijzigingen die door dit ontwerp worden aangebracht zijn onlosmakelijk verbonden met de wijzigingen die elders dienen te worden aangebracht met het oog op de ontwikkeling en verbetering op technisch vlak van het systeem van elektronische notificaties tussen de FOD Financiën en de notarissen door het koninklijk besluit van 31 maart 2003 houdende instelling van een elektronisch systeem van notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen; - volgens een akkoord gesloten tussen de Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat, de FOD Financiën en de organismen van de sociale zekerheid, moet de nieuwe informaticatoepassing, die nodig is voor de modernisering van het elektronisch notificatiesysteem, effectief in werking worden gesteld op 1 maart 2007, na het beëindigen van een testfase; - het is bijgevolg noodzakelijk dat de huidige bepalingen evenzeer uitwerking krijgen op 1 maart 2007, opdat het goede verloop van de procedure voorzien in artikel 210bis KB/WIB 92 niet in het gedrag zou worden gebracht; - dat het besluit dus bij hoogdringendheid moet worden getroffen.

Gelet op het advies 42.274/2 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 210bis, § 2, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt vervangen als volgt : « § 2. Wanneer § 1 moet worden toegepast, zijn de in artikel 270, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde schuldenaars van bedrijfsvoorheffing verplicht, het bericht vermeld in artikel 433 van voormeld Wetboek op te stellen dat melding moet maken van alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de verwezenlijkte meerwaarden en eventueel de kosten en uitgaven te verantwoorden die de overdrager vraagt van de overdrachtprijs af te trekken of bij de verkrijgingsprijs te voegen.

Het bericht bedoeld in vorig lid moet, vóór registratie, worden meegedeeld : 1° aan de dienst die daarvoor is aangeduid door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde, en dit door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden;2° aan de bevoegde ontvanger « Buitenland », wanneer de mededeling van het bericht niet kan gebeuren overeenkomstig 1° omwille van overmacht of een technische storing.In dat geval moet het bericht in tweevoud worden opgemaakt en bij ter post aangetekende brief worden verzonden.

Indien de akte of de verklaring waarvan sprake in § 1 niet verleden wordt binnen drie maanden te rekenen van de verzending van het bericht, wordt deze als niet bestaande beschouwd.

Wanneer voor de mededeling van het bericht gebruik wordt gemaakt van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt wordt onder de datum van verzending van het bericht van de mededeling verstaan de datum van de ontvangstmelding meegedeeld door het organisme of de dienst die daarvoor door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde, zijn aangeduid.

Wanneer eenzelfde bericht achtereenvolgens wordt verstuurd volgens de procedures voorzien respectievelijk in het tweede lid, 1° en 2°, dan zal het bericht opgesteld overeenkomstig het tweede lid, 2°, slechts primeren indien de datum van toezending vroeger is dan de verzendingsdatum van het bericht opgesteld overeenkomstig het tweede lid, 1°. » .

Art. 2.Artikel 210ter KB/WIB 92 wordt vervangen als volgt : « Het bericht bedoeld in artikel 210bis moet opgemaakt worden overeenkomstig het model opgesteld door de Minister van Financiën. ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2007.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor de Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en de Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^