Koninklijk Besluit van 25 februari 2018
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de ch

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200371
pub.
10/04/2018
prom.
25/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200371

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


25 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017 Waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 13 november 2017 onder het nummer 142417/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op hun chauffeurs. § 2. Onder "chauffeurs" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke taxichauffeurs. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016 (nr. 133119) en wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 26 juni 2017 voor de jaren 2017-2018. HOOFDSTUK III. - Volledige arbeidsprestaties

Art. 3.§ 1. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt niet als "volledige arbeidsprestaties" beschouwd het feit dat de chauffeur, gedurende de betrokken betaalperiode, zich bevindt in één van de hierna omschreven toestanden : 1° niet ter beschikking van de werkgever blijven tijdens de uren en volgens de termen voorzien in het arbeidsreglement of in zijn overeenkomst;2° één of meerdere ongeoorloofde afwezigheden;3° één of meerdere onverantwoorde telaatkomingen in overeenstemming met het normale uurrooster voorzien in het arbeidsreglement en die per kalenderdag meer dan 15 minuten bedragen of die per kalenderweek in totaal meer dan 30 minuten bedragen;4° één of meerdere ongewettigde voortijdige werkverlatingen;5° één of meerdere ritten hebben geweigerd, behalve wanneer het aanvaarden van een rit een overschrijding van het uurrooster als gevolg heeft of in één der gevallen voorzien in het toepasselijk politiereglement;6° zich niet melden na elke rit, indien het voertuig over een mobiele radio-installatie beschikt;7° een onvolledig of opzettelijk vervalst rittenblad indienen. De bewijslast van één van de in het vorig lid vermelde toestanden rust op de werkgever. § 2. In afwijking op § 1 wordt voor de chauffeurs met minder dan 3 maanden anciënniteit enkel rekening gehouden met de toestanden vermeld in 2°, 3°, 4° en 7° voor de bepaling van onvolledige arbeidsprestaties. § 3. Indien de werkgever van oordeel is dat de chauffeur geen volledige arbeidsprestaties heeft gedurende een betaalperiode, is de werkgever er toe gehouden deze toestand alsook de ingeroepen redenen aan de chauffeur schriftelijk mede te delen.

De in het vorig lid bedoelde mededeling moet ten laatste plaatsvinden op de datum waarop de loonfiche met betrekking tot de betrokken betaalperiode afgegeven wordt of binnen de 30 dagen volgend op de betrokken betaalperiode. § 4. Bij gebrek aan mededeling in de termijn vastgesteld door § 3, wordt de chauffeur, zonder mogelijkheid van tegenbewijs, beschouwd als volledige arbeidsprestaties te hebben geleverd gedurende de betrokken betaalperiode.

De werkgever heeft de bewijslast van de mededeling binnen de door dit artikel bepaalde termijn. HOOFDSTUK IV. - Waarborg van een minimum gemiddeld uurloon

Art. 4.De chauffeurs van de in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werkgevers die volledige arbeidsprestaties hebben, genieten van een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, dat berekend wordt door vermenigvuldiging met 1,006 van het bedrag van het minimuminkomen dat voorzien wordt in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43, gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad, voor de categorie van de werknemers die minstens 20 jaar oud zijn en die een anciënniteit in de onderneming van ten minste één jaar tellen.

Voor de taxichauffeurs is dit bedrag van toepassing ongeacht de leeftijd en/of de anciënniteit van de betrokken chauffeur en dit volgens de modaliteiten vastgesteld door de bepalingen van dit hoofdstuk.

Art. 5.Het door artikel 4 vastgestelde inkomen wordt per betaalperiode gewaarborgd.

Art. 6.Het per betaalperiode te waarborgen inkomen wordt bepaald krachtens de volgende formule : (het in artikel 4 bedoelde inkomen x 3) : 494 uren x aantal arbeidsuren van de chauffeur in de betrokken betaalperiode.

Het aantal van 494 uren dat in de formule in het vorig lid opgenomen is, wordt bekomen door de vermenigvuldiging van de wekelijkse arbeidsduur van de chauffeurs van de taxionderneming met 13. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van de verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^