Koninklijk Besluit van 25 januari 2011
gepubliceerd op 07 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014305
pub.
07/02/2011
prom.
25/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, en artikel 23, § 3, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies nr. 48.650/2/V van de Raad van State, gegeven op 26 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder § 1, 6°, worden de woorden « met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton » opgeheven;2° in paragraaf 3, wordt het punt 2° vervangen als volgt : « 2° de bestuurders van een voertuig dat bestemd is voor het onderricht met bijstand van een instructeur ».

Art. 2.In artikel 34 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden « De praktische test voorzien in artikel 35, § 1, 2°, kan afgelegd worden met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 10, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.»; 2° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden « De praktische test voorzien in artikel 35, § 1, 2°, kan afgelegd worden met een voertuig, overeenkomstig artikel 38, § 9, van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.».

Art. 3.In artikel 44 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franse tekst, in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden « Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant, » vervangen door de woorden « Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à subir un nouvel examen »;2° een paragraaf 3 wordt ingevoegd, luidende : « § 3.In afwijking van artikelen 35, § 5, en 42, § 5, wordt het getuigschrift van basiskwalificatie afgeleverd door de Minister of zijn gemachtigde op basis van de beslissing van welslagen van de beroepscommissie over het praktisch examen.

Het getuigschrift van basiskwalificatie, bedoeld in het eerst lid, vermeldt de categorie van het voertuig waarmee de kandidaat het examen heeft afgelegd en de datum van het praktisch examen ten gevolge van het beroep bedoeld in dit artikel. »

Art. 4.Artikel 55 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioe type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/01/2009 numac 2008013332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 200 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008013336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008013340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de statuten van het type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1994 t type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E en het koni sluiten, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : « § 4. Vanaf het kalenderjaar 2011, worden elk jaar de bedragen bedoeld in § 1 en 2 automatisch geïndexeerd op 1 januari op basis van de consumptieprijsindex van de maand november van het vorige jaar.

Het resultaat van deze aanpassing wordt afgerond naar boven indien het berekende bedrag hoger is of gelijk is aan 0,5 decimalen of naar beneden indien het berekend bedrag lager is dan 0,5 decimalen. ».

Art. 5.In artikel 73 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van sluiten worden de volgende wijzingingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, derde lid worden de woorden « periode van vijf jaar voorafgaand » vervangen door de woorden « periode van zeven jaar voorafgaand »;2° in paragraaf 3, derde lid worden de woorden « periode van vijf jaar voorafgaand » vervangen door de woorden « periode van zeven jaar voorafgaand ».

Art. 6.In artikel 74bis, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37quater, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgverleners bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11° type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022512 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 122sexies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 2, a), 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundi type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 11, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 mei 2009 en 16 juli 2009, worden de woorden « artikel 4, 4° en 5° » vervangen door de woorden « artikel 4, 4°, 5° en 8° ».

Art. 7.In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008013319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioe type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/02/2009 numac 2008013306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 05/01/2009 numac 2008013332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 200 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008013336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008013340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de statuten van het type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008013317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1994 t type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E en het koni sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in II worden de woorden « het praktisch examen » vervangen door de woorden « de praktijkopleiding »;2° in III worden de woorden « van 23 maart 1998 » vervangen door de woorden « betreffende het rijbewijs ».

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De Minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^