Koninklijk Besluit van 25 januari 2011
gepubliceerd op 07 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011011049
pub.
07/02/2011
prom.
25/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, de artikelen 2 en 4, § 1;

Gelet op de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, artikel 11, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van Zelfstandigen en de K.M.O., gegeven op 9 december 2010;

Overwegende dat de Raad voor het Verbruik het advies, dat hem gevraagd was op grond van artikel 11, § 2, van de voornoemde wet van 6 april 2010, niet uitgebracht heeft binnen de vastgestelde termijn; dat dit advies dus niet meer vereist is;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door Richtlijn 2009/106/EG van de Commissie van 14 augustus 2009 tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten, waardoor de Belgische reglementering uiterlijk op 1 januari 2011 dient aangepast te worden;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 28 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, de Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 2009/106/EG van de Commissie van 14 augustus 2009 tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten.

Art. 2.In artikel 1, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Het op deze manier verkregen product moet organoleptische en analytische kenmerken vertonen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die van een gemiddelde soort sap in de zin van bovenstaand punt 1°, dat uit vruchten of groenten van dezelfde soort wordt verkregen.

De minimumbrixwaarden voor gereconstitueerd vruchtensap en gereconstitueerde vruchtenmoes zijn de volgende: Appel (*) Malus domestica Borkh. . . . . . 11,2 Abrikoos (**) Prunus armeniaca L. . . . . . 11,2 Banaan (**) Musa sp. . . . . . 21,0 Zwarte bes (*) Ribes nigrum L. . . . . . 11,6 Druif (*)Vitis vinifera L. of hybriden daarvan . . . . . 15,9 Vitis labrusca L. of hybriden daarvan Pompelmoes (*) Citrus x paradise Macfad. . . . . . 10,0 Guave (**) Psidium guajava L . . . . . 9,5 Citroen (*) Citrus limon (L.) Burm.f. . . . . . 8,0 Mango (**) Mangifera indica L. . . . . . 15,0 Sinaasappel (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck . . . . . 11,2 Passievrucht (*) Passiflora edulis Sims . . . . . 13,5 Perzik (**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica . . . . . 10,0 Peer (**) Pyrus communis L. . . . . . 11,9 Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr. . . . . . 12,8 Framboos (*) Rubus idaeus L. . . . . . 7,0 Zure kers (*) Prunus cerasus L. . . . . . 13,5 Aardbei (*) Fragaria x ananassa Duch. . . . . . 7,0 Mandarijn (*) Citrus reticulata Blanco . . . . . 11,2 Wanneer een sap uit sapconcentraat is bereid uit een vrucht die niet is opgenomen in de bovenstaande lijst, is de minimumbrixwaarde van het gereconstitueerde sap de brixwaarde van het sap dat is geëxtraheerd uit de voor de bereiding van het concentraat gebruikte vrucht.

Voor de met een asterisk (*) aangegeven producten die tot sap worden verwerkt, wordt een minimale relatieve dichtheid bepaald ten opzichte van water bij 20/20 °C. Voor de met twee asterisken aangegeven producten (**), die tot moes worden verwerkt, wordt slechts een minimale ongecorrigeerde brixwaarde (zonder zuurcorrectie) bepaald.

Voor zwarte bes, guave, mango en passievrucht gelden de brixwaarden uitsluitend voor gereconstitueerd vruchtensap en gereconstitueerde vruchtenmoes die in de Gemeenschap zijn geproduceerd. »

Art. 3.In artikel 5, 6°, van hetzelfde besluit worden in de Nederlandstalige tekst de woorden « vervaardigd uit sapconcentra(a)t(en) » en « gedeeltelijk vervaardigd uit sapconcentra(a)t(en) » respectievelijk vervangen door de woorden « uit sapconcentra(a)t(en) » en « gedeeltelijk uit sapconcentra(a)t(en) ».

Art. 4.De Minister bevoegd voor Consumentenzaken, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Minister bevoegd voor Middenstand en de Minister bevoegd voor Economie, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^