Koninklijk Besluit van 25 januari 2019
gepubliceerd op 11 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019010279
pub.
11/02/2019
prom.
25/01/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010279

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, artikel 31, gewijzigd bij de wet van 13 maart 2002 en de wet van 10 april 2003;

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 141, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 07/02/2007 numac 2007003058 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminalit sluiten tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 9 januari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 31 mei 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 26 juni 2018;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht van 3 juli 2018;

Gelet op het advies van de Minister van Justitie, gegeven op 22 oktober 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 26 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De legitimatiekaart van de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie wordt overeenkomstig de modellen in bijlage vastgesteld.

Art. 2.De voorzijde van de legitimatiekaart bevat, op het linkergedeelte, een pasfoto van de houder in kleur, met een minimumgrootte van 25 mm bij 25 mm.

De volgende vermeldingen worden eveneens opgenomen : 1° onder de pasfoto van de houder, het volgnummer van de kaart;2° op het middengedeelte, de naam, de voornaam en het identificatienummer van de houder evenals de vermelding "Fiscaal ambtenaar";3° onderaan, een kaart van België met de nationale driekleur, gevolgd door de vermelding "Koninkrijk België".

Art. 3.De achterzijde van de legitimatiekaart bevat de vermelding "Officier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de Procureur des Konings en van de Arbeidsauditeur ter beschikking gesteld van de Federale Politie".

Art. 4.De vermeldingen bedoeld in de artikelen 2, 2° en 3°, en 3 worden gesteld in het Nederlands, het Frans en het Duits, met voorrang voor de taal van de houder.

Art. 5.§ 1. De legitimatiekaart wordt teruggestuurd naar de interne directie voor preventie en bescherming op het werk van de federale politie om ze te laten vernieuwen of vernietigen : 1° wanneer de kaart beschadigd is;2° wanneer een gegeven dat op de kaart voorkomt, gewijzigd is of wanneer de pasfoto niet meer voldoende gelijkend is;3° wanneer de houder om het even welke reden zijn ambt definitief niet langer uitoefent;4° wanneer de kaart wordt teruggevonden na een hernieuwing. De in het eerste lid bedoelde zending gebeurt op initiatief van de directeur of van het diensthoofd van de federale politie bij wie de ambtenaar van de fiscale administraties is ter beschikking gesteld.

Deze zending gebeurt per drager binnen de twintig dagen vanaf het zich voordoen van een van de in het eerste lid bedoelde redenen en bevat een vermelding tot precisering van deze reden. § 2. De directeur of het diensthoofd van de federale politie van wie een geschorst of van zijn ambt ontheven ambtenaar ter beschikking gesteld vanuit de fiscale administraties, afhangt, trekt tijdelijk diens legitimatiekaart in, ongeacht de duur van die maatregel.

Dezelfde procedure is van toepassing op de houder wiens ambtsuitoefening om enige andere statutaire reden gedurende meer dan vijfenveertig kalenderdagen onderbroken wordt.

De kaart wordt aan de houder teruggegeven zodra hij zijn ambt herneemt.

Art. 6.Het verlies, de diefstal of de vernietiging van de legitimatiekaart wordt onmiddellijk gemeld aan de interne directie voor preventie en bescherming op het werk van de federale politie. Het verlies en de diefstal maken bovendien het voorwerp uit van een proces-verbaal en van een dringende seining.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 januari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Bijlage bij het koninklijk besluit van 25 januari 2019 betreffende de legitimatiekaart van de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 25 januari 2019 betreffende de legitimatiekaart van de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie.

Brussel, 25 januari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^