Koninklijk Besluit van 25 juli 2008
gepubliceerd op 17 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszeke

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013078
pub.
17/09/2008
prom.
25/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JULI 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen".

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007 Ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen" (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2007 onder het nummer 83609/CO/305.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de privé ziekenhuizen.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen" opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 (koninklijk besluit van 31 mei 2000 - Belgisch Staatsblad van 7 september 2000), gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, wordt ontbonden met ingang vanaf 1 januari 2008 en in vereffening gesteld.

Art. 3.Worden in hoedanigheid van vereffenaars aangesteld : Mevr. Myriam Dauby; de heer André Langenus.

Het mandaat van de vereffenaars is onbezoldigd.

Art. 4.De rechten en verbintenissen van het in artikel 2 bedoelde fonds worden overgeheveld naar het fonds voor bestaanszekerheid, bevoegd voor dezelfde sector of sectoren en op te richten bij collectieve arbeidsovereenkomst in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330).

Art. 5.Voordat zij tot de effectieve overheveling overgaan moeten de vereffenaars de goedkeuring van de revisor van het fonds hebben bekomen betreffende de regelmatigheid van het voorstel tot overheveling ten opzichte van de beginselen opgenomen in artikel 4.

De kosten voortspruitend uit de tussenkomst van de revisor in het kader van deze bepaling worden ten laste genomen door het fonds in vereffening bedoeld in artikel 4.

Art. 6.De vereffenaars maken een verslag over aan de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en houdt op van kracht te zijn na uitvoering van artikel 5 en artikel 6 en uiterlijk op 31 december 2008.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 juli 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^