Koninklijk Besluit van 25 juni 1997
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de aanwending van de vermindering van de we

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012481
pub.
07/03/1998
prom.
25/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de aanwending van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid van maximaal F 37 500 per trimester, voortvloeiend uit het afsluiten in voornoemd orgaan van de overeenkomst met het opschrift "Protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995 betreffende de verdediging en de bevordering van de tewerkstelling in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 60 van de Nationale Arbeidsraad van 20 december 1994" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 60 van 20 december 1994, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot bepaling van de doelstellingen en de procedure voor het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, ter uitvoering van het centraal akkoord van 7 december 1994, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 27 januari 1995;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de aanwending van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid van maximaal F 37 500 per trimester, voortvloeiend uit het afsluiten in voornoemd orgaan van de overeenkomst met het opschrift "Protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995 betreffende de verdediging en de bevordering van de tewerkstelling in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 60 van de Nationale Arbeidsraad van 20 december 1994".

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995 Aanwending van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid van maximaal F 37 500 per trimester voortvloeiend uit het afsluiten, in de schoot van het paritair comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, van de overeenkomst met het opschrift "Protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995 betreffende de verdediging en de bevordering van de tewerkstelling in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 60 van de Nationale Arbeidsraad van 20 december 1994" (Overeenkomst geregistreerd op 10 juli 1995 onder het nummer 38299/CO/121)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters uit de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen ressorteren, K.M.O. en anderen.

Art. 2.Het doel van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid is het scheppen van werkgelegenheid.

De werkgevers zullen de vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid aanwenden voor het scheppen van werkgelegenheid in het kwartaal dat volgt op datgene waarvoor zij de vermindering hebben genoten.

Art. 3.De kostprijs van één uur werk wordt bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomsten in de sector, en door het tarief van de patronale sociale lasten. Verder worden de kosten voor opleiding en administratie, evenals de kosten voor advertenties en recrutering in rekening gebracht.

Per volledige schijf vermindering van F 100 000 per trimester, moet, per trimester 150 uren meer werk gecreëerd worden.

Art. 4.Controle van het systeem op ondernemingsvlak.

De werkgever stelt elke drie maanden een verslag op met betrekking tot het bedrag en de aanwending van de vermindering van de sociale werkgeversbijdragen. Dit verslag houdt bovendien alle beschikbare gegevens in betreffende de tewerkstellingseffecten van de vermindering. Het wordt aan de ondernemingsraad overhandigd of, bij ontstentenis, aan de syndicale afvaardiging. Een kopie van het verslag wordt verzonden aan het Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, waar de gegevens verzameld en medegedeeld zullen worden.

Art. 5.Controle op sectorieel vlak.

Volgende gegevens zullen verzameld worden : 1. het totaal van de vermindering van de sociale werkgeversbijdragen op basis van gegevens te verstrekken door de R.S.Z.; 2. de loonmassa en de gewerkte dagen op basis van de gegevens die bekend zijn bij het Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen. Indien het aantal gepresteerde uren per kwartaal in de sector hoger ligt dan tijdens het overeenkomende kwartaal in 1994, zal een globale aanwending van 90 pct. van de vermindering van de sociale werkgeversbijdragen een concrete aanwijzing zijn voor het welslagen van de actie.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 1995 en is aangegaan voor onbepaalde duur. Zij kan eventueel opgezegd worden door één van de partijen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, die niet eerder mag ingaan dan op 1 januari 1997. Opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 juni 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^