Koninklijk Besluit van 25 juni 1997
gepubliceerd op 05 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

25 JUNI 1997 - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997014161
pub.
05/08/1997
prom.
25/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 1997 - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard


Albert, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzonderheid op artikel 1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, 2, 2°;

Overwegende dat het HST-project een antwoord biedt op de huidige en verwachte mobiliteitsgroei en een belangrijke schakel vormt in het Europese hogesnelheidsnet;

Overwegende dat de Noord-Zuidverbinding Antwerpen een essentiële schakel is in het binnenlands net om tot een performante spoorwegexploitatie in de regio Antwerpen te komen;

Overwegende dat de federale Regering op 23 januari 1990 geopteerd heeft voor de integratie van de Noord-Zuidverbinding Antwerpen in het HSTproject;

Overwegende dat de inbezitneming van de op het plan nr.

NA/0250/043,4/T1 aangeduide percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen nodig is voor de herinrichting van het station Antwerpen-Centraal waarbij ter hoogte van de Korte Kievitstraat een nieuwe ingang wordt gebouwd met inbegrip van toegangen, ondergrondse parkeergarage en aanleg van een stationsplein;

Overwegende dat de federale Regering op 5 juli 1996 het tienjarenplan 1996-2005 der spoorweginvesteringen heeft goedgekeurd en in dit kader een aangepaste kalender ter verwezenlijking van het HST-project heeft aangenomen;

Overwegende dat de planning voor de realisatie van de Noord-Zuidverbinding gekoppeld is aan internationale afspraken inzake de treindienst;

Overwegende dat ingevolge deze planning de Noord-Zuidverbinding Antwerpen tegen 2005 in gebruik dient te worden genomen;

Overwegende dat wegens de vooropstaande duurtijd van de vereiste werkzaamheden derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemene nutte onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van de werken, kaderend in de Noord-Zuidverbinding Antwerpen de onmiddellijke inbezitneming van de percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen en opgenomen in het plan nr. NA/0250/043,4/T1, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op voormeld plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

Art. 3.Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^