Koninklijk Besluit van 25 juni 1997
gepubliceerd op 24 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022516
pub.
24/07/1997
prom.
25/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 1997. Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 982 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 167;

Gelet op het advies van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 21 juni 1996;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De staat van ereloon en kosten voor de medische deskundige onderzoeken uitgevoerd inzake geschillen betreffende de regeling voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt opgemaakt met toepassing van het volgend tarief : 1° persoonlijk ereloon van de gerechtsdeskundige : 10 534 frank;2° administratieve kosten van de gerechtsdeskundige : 3 152 frank;3° kosten voor bijkomende onderzoeken, verricht door de gerechtsdeskundige of door een door hem geraadpleegd specialist : a) medische onderzoeken: de kosten worden vastgesteld op het bedrag dat is bepaald in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen opgesteld in uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;b) onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog met volledige reeks testen: 4282 frank;c) elk ander onderzoek, niet bedoeld in a of b: 2141 frank.

Art. 2.De staat van ereloon en kosten van de deskundige en de geraadpleegde specialisten vermeldt voor elk van de vervulde taken hun datum, alsook desgevallend de nomenclatuurcode nummers die met de verrichte verstrekking overeenstemmen.

De gedetailleerde staat van ereloon en kosten van de specialisten die door de deskundige zijn geraadpleegd, wordt gevoegd bij de staat van de deskundige, die het bedrag van die verstrekkingen in zijn verzamelstaat opneemt.

Art. 3.De in artikel 1 vastgestelde bedragen worden op 1 januari van elk jaar gekoppeld aan de schommelingen van het prijsindexcijfer. Op 1 januari van elk jaar worden ze vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller het rekenkundig gemiddelde is van de prijsindexcijfers van de maanden augustus tot november inbegrepen van het voorafgaand jaar, en de noemer 116,52 bedraagt.

Art. 4.De toepasselijke bedragen zijn deze die van kracht zijn op de datum van de neerlegging van het definitief verslag.

Art. 5.De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de voorschotten, erelonen en kosten van de deskundigen die vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangeduid.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 7.Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^