Koninklijk Besluit van 25 juni 2001
gepubliceerd op 18 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000574
pub.
18/07/2001
prom.
25/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2001. - Koninklijk besluit houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 121;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op artikel XII.II.1, tweede lid;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De in artikel XII.II.1, tweede lid, RPPol, bedoelde toewijzing van een nieuwe graad en, in voorkomend geval, van een nieuwe loonschaal aan de personeelsleden van het officierskader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie, maakt het voorwerp uit van de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 41 van de wet van 2 april 2001 tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren, heeft dit besluit uitwerking met ingang van 1 april 2001.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is gelast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 25 juni 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^