Koninklijk Besluit van 25 juni 2001
gepubliceerd op 10 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1979 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012610
pub.
10/08/2001
prom.
25/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1979 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juni 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001000394 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 januari 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling v sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1979 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 11 december 1979 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen wordt vervangen als volgt : « Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen ».

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen bestaat uit tien gewone en tien plaatsvervangende leden. »

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 1 juni 1978, Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1978.

Koninklijk besluit van 11 december 1979, Belgisch Staatsblad van 8 januari 1980.

Koninklijk besluit van 29 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001000394 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 januari 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling v sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 juni 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^