Koninklijk Besluit van 25 juni 2014
gepubliceerd op 30 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014277
pub.
30/06/2014
prom.
25/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 65, vervangen bij de wet van 29 februari 1984 en gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 26 maart 2007 en 9 maart 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 18 maart 2013, 3 april 2013, 12 juni 2013 en 30 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 24 oktober 2013;

Gelet op het advies 53.434/4, gegeven op 26 juni 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en het advies 55.463/4, gegeven op 19 maart 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van dezelfde gecoördineerde wetten;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt : "4° kan een overtreding van artikel 34, § 1, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 170 euro.

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram en minder dan 0,44 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 400 euro.

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,44 milligram en minder dan 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 550 euro.

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,50 milligram en minder dan 0,65 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 1200 euro.

Een overtreding van artikel 34, § 3, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer geeft aanleiding tot de onmiddellijke inning van 100 euro indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, en kan aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 170 euro indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet.".

Art. 2.Artikel 17, § 1, van het hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende : "Indien hij een overtreding begaat van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,65 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, of indien hij een overtreding begaat van artikel 34, § 2, 3°, van dezelfde wet, of bij een bloedproef zoals bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2°, van dezelfde wet, bedraagt de in consignatie te geven som 1200 euro.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014, met uitzondering van artikel 1, 4°, voor wat betreft de onmiddellijke inning van 100 euro bij een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht, dat in werking treedt op 1 januari 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor de Financiën en de minister bevoegd voor het Wegverkeer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke kansen, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^