Koninklijk Besluit van 25 maart 1999
gepubliceerd op 24 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het «

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012178
pub.
24/11/1999
prom.
25/03/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 MAART 1999. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk » (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1981, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 september 1981, inzonderheid op de artikelen 3, 13 en 15 van de statuten, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1995, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 27 mei 1997;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk ».

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 25 september 1981, Belgisch Staatsblad van 13 oktober 1981.

Koninklijk besluit van 27 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 13 september 1997.

Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997 Wijziging van de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk » (Overeenkomst geregistreerd op 2 juli 1998 onder het nummer 48577/CO/214)

Artikel 1.Artikel 3, 4° van de statuten vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1981, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 september 1981, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1995, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 27 mei 1997, wordt als volgt gewijzigd : « 4° de financiering te verzekeren van de initiatieven ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen op grond van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 25 juni 1991, 2 juli 1993, 15 mei 1995 en 30 mei 1997 terzake. »

Art. 2.Artikel 13 van dezelfde statuten, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1995, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 27 mei 1997, wordt aangevuld als volgt : « g) voor de nieuwe rechthebbenden van het brugpensioenstelsel vanaf 56 jaar voor de vrouwen en 57 jaar voor de mannen tijdens de periode van 1 januari 1997 tot 31 december 1998, door de werkgeversbijdrage vermeld onder littera f). »

Art. 3.Artikel 15, littera b) van dezelfde statuten, gewijzigd bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1995, wordt aangevuld als volgt : « De inning van deze werkgeversbijdrage van 1,80 pct. wordt naar rato van 0,20 pct. voor de jaren 1997 en 1998 gedurende acht kwartalen geschorst.

Vanaf 1 januari 1999 wordt dezelfde bijdrage opnieuw op 1,80 pct. gebracht. »

Art. 4.Artikel 15, littera c) van dezelfde statuten, gewijzigd bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1995, wordt aangevuld als volgt : « Met ingang van 1 januari 1997 wordt deze bijdrage voor het jaren 1997 en 1998 vastgesteld op 0,10 pct. van deze lonen. »

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 1999.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^