Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017014403
pub.
10/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014403

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


25 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017 Vervoerskosten (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142084/CO/105) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen en op de werklieden die zij tewerkstellen.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Gemeenschappelijk openbaar vervoer

Art. 2.§ 1. De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer wordt berekend en terugbetaald overeenkomstig de bepalingen van hoofdstukken III tot en met VIII van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009. § 2. Wanneer de werkman houder is van een abonnement, kan hij ook de tegemoetkoming genieten voor de afwezigheidsdagen, voor zover deze dagen vallen in de geldigheidsperiode van het abonnement en hij de terugbetaling ervan niet kan bekomen. § 3. In afwijking van artikel 4 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies wordt, voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer, de tussenkomst van de werkgever berekend voor verplaatsingen vanaf 1 kilometer, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, a en b van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies.

Wanneer de afstand minder dan 3 kilometer bedraagt, wordt, wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, per kilometer een forfaitaire vergoeding toegekend gelijk aan 1/3de van het bedrag voor 3 kilometer voorkomend in het barema opgenomen in artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies, zonder evenwel 75 pct. van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden.

Wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, is artikel 4, b van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van toepassing. § 4. De ondertekenende partijen bevelen de ondernemingen aan om de mogelijkheid van de derdebetalersregeling te onderzoeken. HOOFDSTUK III. - Privévervoer

Art. 3.§ 1. Met uitzondering van de tussenkomst voor het fietsgebruik zoals bepaald in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bijdrage van de werkgever in de kosten van het privévervoer van de werklieden berekend op basis van de tabel opgenomen in bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. Deze tabel neemt de wekelijkse bijdrage over van het barema vastgesteld in de bijlage van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies (gemiddelde van 60 pct.).

Voor de afstanden van minder dan 3 kilometer wordt per kilometer een forfaitaire vergoeding toegekend gelijk aan 1/3de van het bedrag voor 3 kilometer voorkomend in voornoemd barema. § 3. Deze tabel wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 mei met het percentage waarmee de lonen overeenkomstig de collectieve arbeids overeenkomst van 10 juli 1997Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1997 type overeenkomst prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de Brusselse Agglomeratie voor het begrotingsjaar 1997 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de koppeling van de lonen aan het prijsindexcijfer bij consumptie worden geïndexeerd op deze datum.

Art. 4.§ 1. Wanneer de werkman gebruik maakt van de fiets voor de volledige afstand tussen zijn verblijfplaats en de onderneming, wordt de tegemoetkoming van de onderneming voor die dagen berekend op 140 pct. van de prijs van de treinkaart op maandbasis.

Wanneer deze afstand minder dan 3 kilometer bedraagt, wordt per kilometer een forfaitaire vergoeding toegekend gelijk aan één derde van het bedrag voor 3 kilometer voorkomend in het barema.

Indien de werkgever vanwege de werkman misbruik van het stelsel voorzien door dit artikel zou vaststellen, behoudt hij zich het recht voor zijn tegemoetkoming te beperken tot dit voorzien bij artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. Indien blijkt dat de regeling voorzien in § 1 van dit artikel tot misbruiken leidt, kan de meest gerede partij deze opnieuw bespreekbaar maken op het niveau van het paritair comité.

Art. 5.Wanneer de verplaatsing voor een gedeelte of voor de gehele afstand met de fiets gebeurt, wordt de tegemoetkoming van de onderneming beschouwd als een fietsvergoeding.

De werkgever bevestigt jaarlijks, op vraag van de werknemer, de nodige gegevens die het de werknemer mogelijk maken zijn fietsgebruik aan te tonen.

Deze gegevens hebben betrekking op de in aanmerking genomen afstand, het aantal gewerkte dagen en de betaalde vergoeding.

Art. 6.Voor de toepassing van artikelen 3 en 4 wordt de berekening van de afstand, in gemeenschappelijk overleg, bepaald in elke onderneming om rekening te houdend met de geografische bijzonderheden.

Art. 7.De tegemoetkoming van de onderneming wordt slechts toegekend voor de dagen van aanwezigheid op het werk.

Art. 8.Voor de berekening van de dagelijkse tegemoetkoming wordt het bedrag van de maandelijkse tegemoetkoming, zoals vastgesteld in de in artikel 4 van deze overeenkomst bedoeld tabel, eerst vermenigvuldigd met 3 en vervolgens gedeeld door 65.

Art. 9.De werkgever kan overgaan tot de verificaties die hij noodzakelijk acht om zijn tegemoetkoming te rechtvaardigen en kan van de werknemer alle documenten bekomen die hiervoor nuttig zijn.

Art. 10.De tegemoetkoming wordt minstens éénmaal per maand vereffend. HOOFDSTUK IV. - Combinatie openbaar en privévervoermiddel

Art. 11.Ingeval de werkman tegelijk gebruik maakt van een openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel en van een privévervoermiddel, zal de tussenkomst voor het openbaar vervoermiddel berekend worden overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst en de tussenkomst voor het privévervoermiddel overeenkomstig hoofdstuk III van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK V. - Vervoer georganiseerd door de onderneming

Art. 12.Wanneer het vervoer door de onderneming wordt georganiseerd, voor een gedeelte of voor de gehele afstand, met of zonder financiële deelneming van de werknemer, wordt de tegemoetkoming berekend op basis van de gehele afstand tussen de verblijfplaats en de onderneming volgens de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst, verminderd met de kosten die de onderneming draagt voor het vervoer dat zij organiseert.

Deze operatie kan tot geen negatief resultaat leiden. HOOFDSTUK VI. - Gunstiger regelingen op bedrijfsniveau

Art. 13.Gunstiger regelingen die voordien op bedrijfsniveau bestonden, blijven in de bestaande vorm behouden voor de betrokken werknemers. HOOFDSTUK VII. - Inwerkingtreding en duur

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2017 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd met een opzegging van 3 maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende partijen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de bepalingen van de collectieve arbeids overeenkomst van 21 september 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (registratienummer 130058/CO/105).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten Wekelijkse tussenkomst van de werkgever in de kosten van het privévervoer vanaf 1 mei 2017 - sectorale tabel

Afstand (in km) Distance (en km)

Tussenkomst werkgever per week (in euro) Intervention par l'employeur par semaine (en euro)

Afstand (in km) Distance (en km)

Tussenkomst werkgever per week (in euro) Intervention par l'employeur par semaine (en euro)

1 km

1,98

43-45 km

24,80

2 km

3,96

46-48 km

26,36

3 km

5,93

49-51 km

27,58

4 km

6,37

52-54 km

28,50

5 km

6,93

55-57 km

29,60

6 km

7,37

58-60 km

30,72

7 km

7,72

61-65 km

31,85

8 km

8,16

66-70 km

33,51

9 km

8,60

71-75 km

34,62

10 km

9,04

76-80 km

36,88

11 km

9,61

81-85 km

37,98

12 km

10,06

86-90 km

39,65

13 km

10,50

91-95 km

41,33

14 km

10,95

96-100 km

42,43

15 km

11,39

101-105 km

44,12

16 km

11,94

106-110 km

45,81

17 km

12,40

111-115 km

47,48

18 km

12,85

116-120 km

49,15

19 km

13,40

121-125 km

50,27

20 km

13,85

126-130 km

51,96

21 km

14,30

131-135 km

53,63

22 km

14,76

136-140 km

54,74

23 km

15,31

141-145 km

56,99

24 km

15,75

146-150 km

59,22

25 km

16,09

151-155 km

59,22

26 km

16,76

156-160 km

61,45

27 km

17,11

161-165 km

62,57

28 km

17,42

166-170 km

63,68

29 km

18,10

171-175 km

65,92

30 km

18,42

176-180 km

67,05

31-33 km

19,21

181-185 km

69,26

34-36 km

20,77

186-190 km

70,39

37-39 km

22,02

191-195 km

71,51

40-42 km

23,46

196-200 km

73,74


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^