Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend person

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206703
pub.
10/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206703

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


25 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017 Toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer (Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017 onder het nummer 141325/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers behorend tot de subsector van het gemeenschappelijk personenvervoer over de weg en wiens activiteit bestaat uit het verzekeren van geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) en de "Société Régionale Wallonne du Transport" (SRWT), alsook op de leden van hun rijdend personeel die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen. § 2. Onder "geregeld vervoer" wordt verstaan : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren. § 3. Met "rijdend personeel" worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke leden van het rijdend personeel bedoeld. HOOFDSTUK II Gerechtigden en toekennings- en uitkeringsmodaliteiten

Art. 2.In 2016 wordt een eindejaarspremie ten bedrage van 2 698,53 EUR toegekend aan het rijdend personeel van het geregeld vervoer dat werkt in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM).

Dit bedrag van 2 698,53 EUR wordt verkregen door toevoeging van een bedrag van 123,95 EUR aan het bedrag van 2 574,58 EUR, waarbij : - 2 574,58 EUR het bedrag van de eindejaarspremie 2016 is, zoals verkregen door toepassing van de berekeningsformule van de eindejaarspremie voor het rijdend personeel van de ondernemingen van het geregeld vervoer die rijden in opdracht van de VVM; - 123,95 EUR het resultaat is van de toepassing van het correctiemechanisme overeengekomen in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest.

Art. 3.In 2016 wordt een eindejaarspremie ten bedrage van 2 490,19 EUR toegekend aan het rijdend personeel van het geregeld vervoer dat werkt in opdracht van de "Société Régionale Wallonne du Transport" (SRWT).

Art. 4.Het sociaal fonds van de sector betaalt een voorschot van 74,39 EUR bruto aan de leden van het rijdend personeel die recht hebben op deze eindejaarspremie.

Art. 5.De werkgevers betalen het onder artikel 2 of 3 vermelde bedrag uit, verminderd met het voorschot bepaald in artikel 4.

Art. 6.De chauffeurs, die deeltijds werken, bekomen deze premie naar rata van de wekelijkse arbeidsduur waarvoor zij zijn aangeworven.

Art. 7.Deze premie, betaalbaar vóór 31 december 2016, wordt toegekend volgens de hierna vastgestelde voorwaarden : De personeelsleden die gedurende het ganse jaar 2016 hebben gewerkt, ontvangen het totale bedrag van de premie.

De personeelsleden die in de loop van het jaar 2016 : - toegetreden zijn tot het SWT of met pensioen zijn gegaan; - in dienst zijn getreden; - ziek zijn geweest; - arbeidsongeschikt zijn geweest ten gevolge van een arbeidsongeval; - werden ontslagen om een andere dan een dringende reden, bekomen deze premie berekend naar rata van de maanden arbeidsprestaties. Een effectieve arbeidsprestatie van ten minste tien dagen telt voor een volledige maand tewerkstelling en de vakantiedagen worden gelijkgesteld met dagen arbeidsprestaties.

De personeelsleden die in de loop van het jaar 2016 hun opzegging hebben betekend en niet meer in dienst zijn op 31 december 2016 of werden ontslagen om dringende reden, verliezen het recht op deze premie. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^