Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206910
pub.
10/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206910

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


25 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2017 Bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 13 oktober 2017 onder het nummer 141927/CO/106.02)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie (PSC 106.02).

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.Onderwerp Deze arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten (Belgisch Staatsblad van 8 april 2013) tot uitvoering van artikel 189, lid 4 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I).

Art. 3.Verbintenis De werkgevers van de sector verbinden er zich toe tijdens de jaren 2017 en 2018 bijzondere inspanningen te leveren ter bevordering van initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen en over te gaan tot de aanwerving van werkzoekenden die behoren tot de risicogroepen.

De sector verbindt er zich toe elk jaar minstens 10 werkzoekenden die behoren tot de risicogroepen aan te werven, van wie minstens 3 behoren tot de in artikel 4, leden 1° tot 4° van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde risicogroepen en van wie minstens 3 behoren tot de in artikel 4, leden 5° en 6° van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde risicogroepen.

Dit aantal van 10 werkzoekenden is het equivalent van 0,20 pct. van het totale arbeidersbestand van die sector dat ongeveer 5 000 arbeiders bedraagt. Hiermee wordt door de sector een inspanning geleverd die minstens 0,20 pct. vertegenwoordigt van de loonmassa aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 4.Begrip Onder "risicogroepen" wordt verstaan : 1° de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;2° de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag (lopende opzeggingstermijn, onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, collectief ontslag);3° de langdurige werkzoekenden, de uitkeringsgerechtigde werklozen, de erg- of laaggeschoolde werkzoekenden, de herintreders die zich na een onderbreking van minstens één jaar terug op de arbeidsmarkt begeven, de personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie of op maatschappelijke hulp, de werknemers in het bezit van een verminderingskaart herstructureringen, de werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van wie minstens één ouders het niet bezit of van wie minstens twee grootouders het niet bezitten;4° de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid, zoals bepaald in artikel 1, 4de lid van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten tot uitvoering van artikel 189, lid 4 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen;5° de jongeren van minder dan 26 jaar die een alternerende opleiding, een individuele beroepsopleiding in een onderneming of een instapstage volgen;6° de in lid 3° en 4° bedoelde personen die minder dan 26 jaar oud zijn.

Art. 5.Evaluatie Het paritair samengesteld toezichtscomité, opgericht in de schoot van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, zal, onder het voorzitterschap van de voorzitter van het paritair subcomité, de naleving van de in artikel 3 vermelde verplichtingen nagaan.

Jaarlijks wordt een evaluatieverslag en een financieel overzicht neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tegen uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de inspanningen betrekking hebben.

Het paritair toezichtscomité zal alle bijkomende inlichtingen en bewijsstukken kunnen opvragen dat het meent nodig te hebben om zijn taak uit te voeren.

Art. 6.Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van de publicatie van het koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2017-2018.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en treedt buiten werking op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^