Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018010162
pub.
10/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010162

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


25 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017 Arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (Overeenkomst geregistreerd op 13 november 2017 onder het nummer 142419/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op hun chauffeurs.

Onder "chauffeurs" wordt bedoeld : de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 maart 2013, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (nr. 109685).

Zij wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord 2017-2018 van 26 juni 2017. HOOFDSTUK III. - Begripsomschrijving

Art. 3.Met "vervoer verricht met huurauto's met chauffeur" wordt bedoeld : ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen), met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer. Met "geregeld vervoer" wordt bedoeld : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren. HOOFDSTUK IV. - Arbeidsduur

Art. 4.Om de arbeidsduur te bepalen is er ook rekening gehouden met de tijd gedurende dewelke de chauffeur ter beschikking van de werkgever is, zelfs indien de chauffeur geen effectieve arbeid verricht.

Art. 5.De arbeidsduur van de chauffeurs van de onder artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werkgevers wordt op 38 uur per week vastgesteld. De normale arbeidsduur vastgesteld door dit artikel moet geëerbiedigd worden als gemiddeld over een R.S.Z.-kwartaal.

Art. 6.Onder voorbehoud van de toepassing van gunstigere bepalingen voortspruitend uit de toepassing van de arbeidswet geven de prestaties verricht boven 10 uur per dag en/of 50 uur per week recht op een overloon van 50 pct.. HOOFDSTUK V. - Minimumloon

Art. 7.De chauffeurs van de onder artikel 1 bedoelde werkgevers worden per uur beloond.

Art. 8.Het minimumloon wordt vanaf 1 juli 2017 op 12,0586 EUR per uur vastgesteld. Het uurloon wordt verhoogd in functie van de anciënniteit van de chauffeur in de onderneming, volgens volgende bepalingen :

Anciënniteit

Uurloon (EUR)

Ancienneté

Salaire horaire (EUR)

Minder dan 3 jaar

12,0586

Moins de 3 années

12,0586

Vanaf 3 jaar

12,1793

A partir de 3 années

12,1793

Vanaf 5 jaar

12,2998

A partir de 5 années

12,2998

Vanaf 8 jaar

12,4204

A partir de 8 années

12,4204

Vanaf 10 jaar

12,5408

A partir de 10 années

12,5408

Vanaf 15 jaar

12,6618

A partir de 15 années

12,6618

Vanaf 20 jaar

12,7823

A partir de 20 années

12,7823


Art. 9.De gunstigere loonvoorwaarden die op ondernemingsvlak bestaan, worden gehandhaafd. HOOFDSTUK VI. - A.R.A.B.-vergoeding

Art. 10.De onder artikel 1 bedoelde chauffeurs genieten van een A.R.A.B.-vergoeding die op 1 juli 2017 1,2353 EUR per uur bedraagt.

Art. 11.De gunstigere voorwaarden die op ondernemingsvlak bestaan, worden gehandhaafd. HOOFDSTUK VII. - Indexering

Art. 12.Alle lonen en de A.R.A.B.-vergoeding worden gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer, maandelijks vastgesteld door de FOD Economie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Er wordt rekening gehouden met het rekenkundig gemiddelde van de laatste 4 maanden van de gezondheidsindex.

De minimumlonen, de werkelijke lonen en de A.R.A.B.-vergoeding, die van toepassing zijn op1 juli 2017, worden geacht overeen te stemmen met het spilindexcijfer 103,89 (basis 2014 = 100).

Wanneer het voortschrijdend gemiddelde van de laatste vier maanden van de gezondheidsindex een peil bereikt, welke 2 pct. of meer hoger of lager is dan het spilindexcijfer, worden de bedragen verhoogd of verlaagd met 2 pct. en wordt het spilindexcijfer aangepast tot een nieuw spilindexcijfer gelijk aan het vorige vermeerderd of verminderd met 2 pct..

Onder "spilindexcijfers" worden verstaan : de getallen behorend tot een reeks waarvan elk van de volgende bekomen wordt door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02. Zij zijn als volgt samengesteld :

Spilindexcijfer bij stijging

Indice-pivot en cas de hausse

105,97

105,97

108,09

108,09

110,25

110,25

112,46

112,46

114,71

114,71

Enz.

Etc.

De berekening van het spilindexcijfer gebeurt tot op 3 cijfers na de komma : - wanneer de 3de decimaal lager is dan 5, blijft de 2de decimaal ongewijzigd; - wanneer de 3de decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de 2de decimaal naar boven afgerond.

De lonen en de A.R.A.B.-vergoeding worden berekend tot op 4 cijfers na de komma : - wanneer de 5de decimaal lager is dan 5, blijft de 4de decimaal ongewijzigd; - wanneer de 5de decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de 4de decimaal naar boven afgerond. HOOFDSTUK VIII. - Bijdrage aan een sociaal fonds

Art. 13.De in artikel 1 bedoelde werkgevers betalen, ten gunste van hun arbeiders, aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" de bijdragen vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 1969 tot oprichting van het sociaal fonds, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 10 augustus 2005. HOOFDSTUK IX. - Geldigheidsduur

Art. 14.Deze overeenkomst treedt in werking met ingang vanaf 1 juli 2017 en is voor onbepaalde duur gesloten.

Zij kan door iedere ondertekenende partij opgezegd worden mits betekening per aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité van een opzeggingstermijn van zes maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^