Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 30 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018011579
pub.
30/03/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011579

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


25 MAART 2018. - Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juni 1985, 5 juli 1990, 3 april 1997 en de wet van 12 januari 2006;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, artikel 3.1.12/4, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2016 pub. 30/01/2017 numac 2016036676 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de oprichting en de organisatie van de regulator betreft sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 09/02/2007 numac 2007035159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van agentschappen, die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 a sluiten houdende machtiging van agentschappen, die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest en van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden;

Overwegende dat de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), bij het koninklijk besluit van 6 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 30/04/2008 numac 2008022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt, van de Strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad en van sluiten dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt, van de Strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad en van agentschappen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest, tweemaal werd aangesloten bij voormeld pensioenstelsel: een eerste maal, vanaf 1 mei 2002, als Vlaamse openbare instelling en een tweede maal, vanaf 1 april 2006, als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap;

Overwegende dat de naam "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt" vanaf 1 januari 2011 werd gewijzigd in "Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt" bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid;

Overwegende dat de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, bij het decreet van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2016 pub. 30/01/2017 numac 2016036676 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de oprichting en de organisatie van de regulator betreft sluiten houdende wijziging van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten, wat de oprichting en de organisatie van de regulator betreft, vanaf 9 februari 2017 werd omgevormd tot een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid. Om redenen van rechtszekerheid moet ook deze instelling de toelating krijgen om deel te nemen aan het pensioenstelsel dat ingesteld is door de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, met uitwerking vanaf 9 februari 2017;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het pensioenstelsel dat ingesteld is door de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, is toepasselijk op de personeelsleden van Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 februari 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^