Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2003 betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011641
pub.
05/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011641

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


25 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003009095 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen sluiten betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, de artikelen 53.3 en 53.5;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003009095 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen sluiten betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 22 maart 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 8 september 2017;

Gelet op het advies 62.649/4 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2018, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Justitie, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3, van het koninklijk besluit van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003009095 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen sluiten betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de Metrologische Dienst" vervangen door de woorden "de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden ",in drievoud," opgeheven;3° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met een zevende streepje, luidende : « - een beschrijving van het werkingsprincipe van de toevalsgenerator. ».

Art. 2.In artikel 7, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, worden de woorden "de Metrologische Dienst" vervangen door de woorden "de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie";2° in paragraaf 2, worden de woorden "aan de Metrologische Dienst" vervangen door de woorden "aan de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie".

Art. 3.In artikel 18, van hetzelfde besluit, worden de woorden ", aangebracht in een zeshoekige omlijsting, en door de geldigheidsduur" opgeheven.

Art. 4.Artikel 22, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : «

Art. 22.Overeenkomstig de bepalingen van artikel 52, tweede lid, 2e streepje van de wet, kan de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie de modelgoedkeuringsproeven, de eerste ijk, de herijk en de technische controle toevertrouwen aan hiertoe geaccrediteerde instellingen in het kader van Boek VIII, titel 2, van het Wetboek van economisch recht, alsmede van beproevingslaboratoria of geaccrediteerd in een andere lidstaat van de Europese Unies of in een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De geaccrediteerde instellingen sturen de resultaten van de controles door naar de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie.

Art. 5.De vice-eerste minister en minister bevoegd voor Economie, de vice-eerste minister en minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor de Begroting en voor de Nationale Loterij zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^