Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de werkingsregels van de weddenschappen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011642
pub.
05/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011642

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


25 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen sluiten betreffende de werkingsregels van de weddenschappen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het huidig koninklijk besluit dat U wordt voorgelegd beoogt uitvoering te geven aan artikel 43/7, 4., van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna de Kansspelwet genoemd) zoals ingevoegd door de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2010) waarbij de Koning gemachtigd wordt de werkingsregels van de weddenschappen te bepalen.

Het huidige koninklijk besluit beoogt bepaalde formuleringen van het besluit van 22 december 2010, die aanleiding hebben gegeven tot interpretatie, te verduidelijken. Het besluit beoogt, in het algemeen, het systeem van het aangaan van weddenschappen te verduidelijken met het oog op een betere omkadering en coherentie. Het besluit omvat eveneens bepaalde niet-wezenlijke aanpassingen van louter vormelijke aard.

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 verduidelijkt dat met het woord "licentiehouder" zowel de licentiehouder van klasse F1 als deze van F2 wordt bedoeld. Dit was reeds de bedoeling van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen sluiten, zoals het rapport aan de Koning van destijds aangeeft. Niettemin heeft dit aanleiding gegeven tot bepaalde discussies in de mate dat het koninklijk besluit dit niet zelf preciseerde. Deze aanpassing blijkt noodzakelijk in de mate dat, in de praktijk, de uitbating van weddenschappen gerealiseerd wordt hetzij door een persoon die titularis is van de twee licenties klasse F1 en klasse F2, hetzij door afzonderlijke personen waarvan de ene de licentie klasse F1 bezit en de andere de licentie klasse F2. Dezelfde precisering wordt uitdrukkelijk ingevoegd in artikel 2 van het besluit.

Artikel 1 wordt eveneens aangepast teneinde te voorzien dat het reglement van weddenschappen kan worden overgemaakt via de middelen van de informatiemaatschappij en op de terminals waarop de weddenschappen kunnen worden aangenomen.

Artikel 3 voorziet dat de licentiehouder van klasse F1 (de organisator van de weddenschappen) zich borg stelt voor de verplichtingen aangegaan door de licentiehouder van klasse F2 (in wezen de licentie voor de uitbating van een verkooppunt). In de praktijk worden de verkooppunten uitgebaat bijvoorbeeld : - rechtstreeks door een houder van een licentie van klasse F1 (die eveneens over een licentie van klasse F2 beschikt voor deze kansspelinrichting), of - door de houder van een licentie van klasse F1 met de samenwerking van een andere houder van een licentie van klasse F2 (die optreedt als commissionair), of - door een houder van een licentie van klasse F1 (die eveneens over een licentie van klasse F2 beschikt voor deze kansspelinrichting) met de medewerking van één of meerdere houders van een licentie van klasse D (die optreden als commissionair in de mate ze optreden buiten het kader van een arbeidsovereenkomst), etc.

De houders van een licentie van klasse D treden op, naar gelang het geval, hetzij in het kader van een arbeidsovereenkomst hetzij op zelfstandige wijze buiten het kader van een arbeidsovereenkomst.

Indien ze als werknemers optreden is hun werkgever (de andere licentiehouder) voor hen verantwoordelijk. Indien ze daarentegen optreden buiten het kader van een arbeidsovereenkomst zijn hun verplichtingen ten aanzien van de spelers niet voldoende duidelijk gedefinieerd en dienen ze dus verduidelijkt te worden.

De artikelen 3 en 4 onderwerpen de houders van een licentie van klasse D (wanneer ze niet in het kader van een arbeidsovereenkomst optreden) aan hetzelfde regime, zonder enige beperking, als het regime van toepassing aan de houders van een licentie van klasse F2.

Artikel 5 verduidelijkt, teneinde fraude te vermijden (waaronder het vermijden dat winnende tickets verkocht worden, hetzij om inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals de schuldeisers van de winnaar, hetzij omwille van redenen die verband houden met de leeftijd van de speler of de regels van verantwoord spel, hetzij omwille van witwaspraktijken), dat de betaling van de winst aan de speler gebeurt tegen afgifte van zijn ticket.

In de Franstalige tekst van artikel 11 van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen sluiten wordt het woord "équestre", om redenen van consistentie, vervangen door het gebruikelijke woord "hippique", dat overigens ook gebruikt wordt in de gewestelijke reglementering.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES

ADVIES 62.651/4 VAN 8 JANUARI 2018 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen sluiten BETREFFENDE DE WERKINGSREGELS VAN DE WEDDENSCHAPPEN' Op 11 december 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen sluiten betreffende de werkingsregels van de weddenschappen'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 8 januari 2018.

De kamer was samengesteld uit Jacques JAUMOTTE, voorzitter van de Raad van State, Martine BAGUET en Bernard BLERO, staatsraden, en Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Stéphane TELLIER, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 8 januari 2018.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.

Het gehele ontwerp moet herzien worden teneinde te zorgen voor samenhang in de Franse tekst wat betreft het al dan niet gebruiken van de woorden "licence" en "licence de classe" en voor samenhang tussen de Nederlandse en de Franse tekst van het ontwerp wat diezelfde termen betreft.

Zoals de gemachtigde ambtenaar heeft beaamd, dient in de Nederlandse tekst van artikel 1, 2°, bovendien, zoals in de Franse tekst, verwezen te worden naar de "vergunninghouder van klasse F1".

De griffier, A.C. Van Geersdaele.

De voorzitter, J. Jaumotte.

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen sluiten betreffende de werkingsregels van de weddenschappen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 43/7, punt 4, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen sluiten betreffende de werkingsregels van de weddenschappen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 8 september 2017;

Gelet op het advies 62.651/4 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2018, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Justitie, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen sluiten betreffende de werkingsregels van de weddenschappen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het lid wordt aangevuld met de woorden "van klasse F1 en klasse F2"; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het reglement van de weddenschappen kan eveneens voor de speler of voor iedere belanghebbende zonder verplichting om te spelen beschikbaar worden gesteld op de websites die door de vergunninghouder klasse F1 gebruikt worden alsook op de terminals waarop de weddenschappen kunnen worden aangenomen.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de woorden "De vergunninghouder dient" worden vervangen door de woorden "De vergunninghouders klasse F1 en klasse F2 dienen".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : "De vergunninghouder klasse F2 en de houder van de vergunning klasse D, in alle gevallen waarin hij niet in het kader van een arbeidsovereenkomst optreedt en onverminderd de verplichting om over een vergunning van klasse F1 en van klasse F2 te beschikken, nemen weddenschappen aan in eigen naam, maar voor rekening van de vergunninghouder klasse F1 die de betreffende weddenschappen inricht.

De vergunninghouder klasse F1 stelt zich borg ten aanzien van de spelers voor alle verplichtingen die geldig werden aangegaan door de vergunninghouder klasse F2 en door de houder van de vergunning klasse D, in alle gevallen waarin hij niet in het kader van een arbeidsovereenkomst optreedt, in de uitvoering van hun activiteiten inzake de aanneming van weddenschappen voor het geval dat de vergunninghouder klasse F2 en de houder van de vergunning klasse D, in alle gevallen waarin hij niet in het kader van een arbeidsovereenkomst optreedt, in gebreke blijven voor de betaling.".

Art. 4.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden "De vergunninghouder klasse F2 overhandigt" vervangen door de woorden "De vergunninghouder klasse F2 en de houder van de vergunning klasse D, in alle gevallen waarin hij niet in het kader van een arbeidsovereenkomst optreedt, overhandigen"; 2° de bepaling onder 2° wordt aanvullend met de woorden « en, in voorkomend geval, de houder van de vergunning klasse D, in alle gevallen waarin hij niet in het kader van een arbeidsovereenkomst optreedt;".

Art. 5.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "De winst wordt uitbetaald aan de speler tegen afgifte van zijn ticket zoals bedoeld in artikel 4.".

Art. 6.In de Franse tekst van artikel 8, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden " le la Commission des jeux de hasard" vervangen door de woorden "de la Commission des jeux de hasard".

Art. 7.In de Franse tekst van artikel 11 van hetzelfde besluit worden het woord "équestre" vervangen door het woord "hippique".

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De vice-eerste minister en minister bevoegd voor Economie, de vice-eerste minister en minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor de Begroting en voor de Nationale Loterij zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^