Koninklijk Besluit van 25 mei 1999
gepubliceerd op 17 september 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap van het « Centre nautique de l'Ile Monsin », te Luik

bron
diensten van de eerste minister en ministerie van financien
numac
1999021263
pub.
17/09/1999
prom.
25/05/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 MEI 1999. - Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap van het « Centre nautique de l'Ile Monsin », te Luik


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 2 en 127 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der Instellingen, zoals gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 12;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Wetenschapsbeleid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Staat draagt aan de Franse Gemeenschap alle rechten over die hij bezit in de inrichtingen van het « Centre nautique de l'Ile Monsin » te Luik, die zich onder andere bevinden op het perceel gelegen rue de l'Ile Monsin 30, te Luik, gekadastreerd 9e afdeling, sectie A, nr. 1585 W (1ha 10a 41ca).

Art. 2.De in artikel 1 vermelde goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met de actieve en passieve erfdienstbaarheden, de bijzondere lasten en verplichtingen verbonden aan hun verwerving, evenals de gebeurlijk aan derden toegestane rechten.

Art. 3.De overdrachten verricht door het Ministerie van Financiën - Administratie van het cadaster op grond van het koninklijk besluit van 2 februari 1993 tot vaststelling van de waterwegen en hun aanhorigheden overgedragen van de Staat aan het Waalse Gewest, zullen moeten aangepast worden in functie van de bepalingen van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Eerste Minister, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Wetenschapsbeleid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, J.-L. DEHAENE De Minister van Wetenschapsbeleid, Y. YLIEFF De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^