Koninklijk Besluit van 25 november 1999
gepubliceerd op 09 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1998 van de Nationale Loterij

bron
ministerie van financien
numac
1999003639
pub.
09/12/1999
prom.
25/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1998 van de Nationale Loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1997 tot bepaling van de doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden (I);

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 16 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994, wordt het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1998 van de Nationale Loterij, vastgelegd op 7.200.000.000.- F, als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het koninklijk besluit van 17 november 1998 tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1998 van de Nationale Loterij wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^