Koninklijk Besluit van 25 november 1999
gepubliceerd op 17 februari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1987, be

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012825
pub.
17/02/2000
prom.
25/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1987, betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1987, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1989, inzonderheid op het artikel 16;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1987, betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 16 januari 1989, Belgisch Staatsblad van 28 februari 1989.

Bijlage Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1987 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 19 juli 1995 onder het nummer 38507/CO/320)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Onder "werknemers" wordt verstaan het vrouwelijk en mannelijk personeel.

Art. 2.Zij wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1987 houdende de arbeids- en beloningsvoorwaarden als volgt : In Hoofdstuk VI - Anciënniteitsverlof - wordt artikel 16 bepaald als volgt : «

Art. 16.Een dag betaald verlof wordt aan de werknemers toegekend per schijf van vijf jaar anciënniteit in de onderneming met een maximum van drie dagen. Deze dag(en) word(t)en genomen in overleg met de werkgever en rekening houdend met de arbeidsorganisatie in de onderneming. »

Art. 3.Zij heeft dezelfde duur en opzeggingsmodaliteiten als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 november 1999.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^