Koninklijk Besluit van 25 november 1999
gepubliceerd op 29 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de koetswerkondern

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012847
pub.
29/12/1999
prom.
25/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de koetswerkondernemingen". (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het koetswerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de koetswerkondernemingen".

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor het koetswerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997 Buitengewone bijdrage aan het "Sociaal fonds voor de koetswerkondernemingen" (Overeenkomst geregistreerd op 18 november 1997 onder het nummer 46080/CO/149.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, de werklieden en de werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werklieden" verstaan : de werklieden en de werksters. HOOFDSTUK II. - Buitengewone bijdrage

Art. 2.Overeenkomstig artikel 31, § 2 en § 3 van de statuten van het "Sociaal fonds voor de koetswerkondernemingen", geordend door de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997 wordt een buitengewone bijdrage bepaald vanaf 1 oktober 1997.

Art. 3.Deze buitengewone bijdrage is van 1 oktober 1997 tot en met 30 september 1999 als volgt vastgesteld : - 0,20 pct. van de niet-begrensde brutolonen van de werklieden.

HOODSTUK III. - Inning en invordering

Art. 4.De inning en de invordering van de bijdragen worden door de Rijksdienst voor sociale zekerheid verzekerd bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid. HOOFDSTUK VI. - Duur

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is geldig vanaf 1 oktober 1997 tot en met 30 september 1999.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 november 1999.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^