Koninklijk Besluit van 25 november 2016
gepubliceerd op 16 december 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2016003426
pub.
16/12/2016
prom.
25/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003426

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


25 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 november 2016;

Overwegende dat op het programma 03-41-1, op de basisallocatie 41.10.01.00.03, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven van 650.000.000 euro, bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 18 november 2016 om de verdeling van de provisie gekoppeld aan asiel en migratie, zoals opgenomen in de bijgevoegde samenvattende tabel, goed te keuren;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vereffeningskrediet van 40.351.000 euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.03) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2016.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 november 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 25 november 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^