Koninklijk Besluit van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 06 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de commissie voorzien in artikel 61quater, § 2, lid 3 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

bron
ministerie van justitie
numac
2001009962
pub.
06/12/2001
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de commissie voorzien in artikel 61quater, § 2, lid 3 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 61bis tot 61quater van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;

Overwegende dat artikel 61quater, § 2, lid 1 van voormelde wet voorziet dat binnen een jaar te rekenen van de datum van de inwerkingtreding van de wet de Koning een commissie kan instellen die de criteria, de nadere regels in verband met en de bedragen van de vergoeding enerzijds, de wijze van inning van en van controle op de vergoeding anderzijds, alsmede het tijdstip waarop ze verschuldigd is, vastleggen;

Overwegende dat de commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor het auteursrecht en een zelfde aantal personen omvat dat door de beheersvennootschappen wordt aangewezen als het aantal personen dat wordt aangewezen door de organisaties die de categorie(ën) ingedekte personen vertegenwoordigen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De beheersvennootschappen van de rechten en de organisaties die de debiteuren van de vergoeding vertegenwoordigen, die de personen aanwijzen waaruit de commissie bepaald in artikel 61 quater van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten bestaat, zijn : a) de beheersvennootschappen van de rechten : - de cvba AUVIBEL, 1040 Brussel; - de cvba REPROBEL, 1050 Brussel; b) de organisaties die de debiteuren vertegenwoordigen : - de Vlaamse Gemeenschap; - de Franse Gemeenschap; - de Duitstalige Gemeenschap; - het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO); - de v.z.w. Confédération des Employeurs des secteurs Sportif et Socioculturel (CeSSoc), 1050 Brussel; - de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), instelling van openbaar nut; - de v.z.w. Secrétariat général de l'Enseignement Catholique en Communautés Française et Germanophone (SeGEC), 1040 Brussel; - de v.z.w. Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces, 1040 Brussel; - de v.z.w. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, 1000 Brussel; - Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), instelling van openbaar nut; - Conseil Interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), instelling van openbaar nut; - de v.z.w. Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, 1040 Brussel.

Art. 2.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad.Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juni 1994, err. Belgisch Staatsblad van 22 november 1994), zoals gewijzigd door de wet van 3 april 1995 (Belgisch Staatsblad 29 april 1995) en de wet van 30 augustus 1998 (Belgisch Staatsblad 14 november 1998).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^