Koninklijk Besluit van 25 oktober 2005
gepubliceerd op 10 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad der niet confessionele levensbeschouwing bij de Strafinrichtingen,

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009838
pub.
10/11/2005
prom.
25/10/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad der niet confessionele levensbeschouwing bij de Strafinrichtingen, zomede tot vaststelling van hun weddeschalen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 januari 2005 inzake de basiswet van het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, inzonderheid op artikel 72, § 1;

Gelet op het protocolakkoord van 26 november 2004, gesloten met de vertegen woordigers van de representatieve organen van de erkende erediensten en van de Centrale Vrijzinnige Raad, waarbij de verdeling van het organieke kader wordt vastgesteld voor de aalmoezeniers; de islamconsulenten en de moreel consulenten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juli 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 13 september 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 10 oktober 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het kader van de aalmoezeniers, de islamconsulenten van de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de niet-confessionele levensbeschouwing bij de Strafinrichtingen wordt als volgt vastgesteld : Katholieke eredienst : Hoofdaalmoezenier 1 Aalmoezeniers 24 Protestantse-Evangelische eredienst : Aalmoezeniers 6 Islamitische eredienst : Islamconsulent-hoofd van dienst 1 Islamconsulenten 17 Orthodoxe eredienst : Aalmoezeniers 4 Israëlitische eredienst : Aalmoezeniers 2 Anglikaanse eredienst : Aalmoezenier 1 Niet-confessionele levenbeschouwing : Moreel consulenten 9

Art. 2.Het in artikel 1 vermelde kader heeft alleen betrekking op voltijdse functies.

Art. 3.De basisjaarwedden van de in artikel 1 opgenomen functies worden als volgt vastgesteld : - 1° Hoofdaalmoezenier, islamconsulent-Hoofd van Dienst en Moreel consulent-Hoofd van dienst : 22.164,26 EUR. - 2° Aalmoezenier met minder dan 8 jaar anciënniteit : 16.542,44 EUR. - 3° Aalmoezenier met meer dan 8 jaar anciënniteit : 20.398,35 EUR. Deze weddenschalen zijn gekoppeld aan de schommelingen van de spilindex 138,01.

Art. 4.Worden van kracht op 1 november 2005 : 1° de artikelen 71, 72, § 1, 73;74, § 1 tot § 4, van de wet van 12 januari 2005 inzake de basiswet van het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden; 2° dit besluit.

Art. 5.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^