Koninklijk Besluit van 25 oktober 2011
gepubliceerd op 24 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022373
pub.
24/01/2012
prom.
25/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen van 9 juli 2010 en 5 oktober 2010;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 8 december 2010 Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, genomen op 13 december 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris van Begroting van 25 mei 2011;

Gelet op het advies 49.805/2/V van de Raad van State, gegeven op 7 september 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de bepalingen onder G.vervangen als volgt :

« G. Drukkledij

« G. Vêtements compressifs :

Hoofdgroep I : Hoofd

Groupe principal I : Tête

Basisverstrekkingen

Prestations de base

Maatwerk

Sur mesure

641174

kinbandage - textiel . . . . .

T 127,29

641174

bandage pour le menton - textile . . . . .

T 127,29

641211

kin- en halsbandage - textiel . . . . .

T 175,31

641211

bandage pour le menton et le cou - textile . . . . .

T 175,31

641233

volledig masker - plastiek . . . . .

T 888,80

641233

masque complet - plastique . . . . .

T 888,80

641255

volledig masker - silicone . . . . .

T 1033,33

641255

masque complet - silicone . . . . .

T 1033,33

641314

volledig masker - plastiek met silicone binnenlaag . . . . .

T 1421,24

641314

masque complet - plastique avec face intérieure en silicone . . . . .

T 1421,24

641336

volledig masker met opblaasbare drukpelotte in silicone . . . . .

T 1495,05

641336

masque complet - avec pelote de compression gonflable en silicone . . . . .

T 1495,05

641373

partieel masker - plastiek . . . . .

T 799,92

641373

masque partiel - plastique . . . . .

T 799,92

641395

partieel masker - silicone . . . . .

T 929,99

641395

masque partiel - silicone . . . . .

T 929,99

641410

partieel masker - plastiek met silicone binnenlaag . . . . .

T 1279,11

641410

masque partiel - plastique avec face intérieure en silicone . . . . .

T 1279,11

641432

partieel masker met opblaasbare drukpelotte in silicone . . . . .

T 1342,85

641432

masque partiel - avec pelote de compression gonflable en silicone . . . . .

T 1342,85

644954

mondspreider . . . . .

T 71,49

644954

écarteur buccal . . . . .

T 71,49

Hoofdgroep II : Hals

Groupe principal II : Cou

Basisverstrekkingen

Prestations de base

Maatwerk

Sur mesure

641616

halsbandage - plastiek . . . . .

T 744,29

641616

minerve - plastique . . . . .

T 744,29

641631

halsbandage - silicone . . . . .

T 875,11

641631

minerve - silicone . . . . .

T 875,11

641653

halsbandage - plastiek met silicone binnenlaag . . . . .

T 1263,83

641653

minerve - plastique avec face intérieure en silicone . . . . .

T 1263,83

641675

halsbandage - met opblaasbare drukpelotte in silicone . . . . .

T 1348,48

641675

minerve - avec pelote de compression gonflable en silicone . . . . .

T 1348,48

Hoofdgroep III :Thorax en romp

Groupe principal III : Thorax et tronc

Basisverstrekkingen

Prestations de base

Maatwerk

Sur mesure

641690

buikbandage - textiel . . . . .

T 291,92

641690

bandage abdominal - textile . . . . .

T 291,92

641712

buikbandage - silicone . . . . .

T 479,48

641712

bandage abdominal - silicone . . . . .

T 479,48

641734

vest zonder mouwen - textiel . . . . .

T 507,58

641734

veste sans manche - textile . . . . .

T 507,58

641756

vest zonder mouwen - silicone . . . . .

T 813,52

641756

veste sans manche - silicone . . . . .

T 813,52

641771

vest met 1 of 2 mouwen - textiel . . . . .

T 748,83

641771

veste avec 1 ou 2 manches - textile . . . . .

T 748,83

641793

vest met 1 of 2 mouwen - silicone . . . . .

T 1179,18

641793

veste avec 1 ou 2 manches - silicone . . . . .

T 1179,18

641815

al dan niet ingewerkt BH-segment - textiel . . . . .

T 59,15

641815

segment soutien-gorge intégré ou non - textile . . . . .

T 59,15

641830

al dan niet ingewerkt BH-segment - silicone . . . . .

T 78,83

641830

segment soutien-gorge intégré ou non - silicone . . . . .

T 78,83

641852

thoraxplaat tot en met 200 cm2 . . . . .

T 379, 81

641852

plaque thoracique jusqu'à 200 cm2 inclus . . . . .

T 379, 81

641874

thoraxplaat van meer dan 200 cm2 . . . . .

T 636,46

641874

plaque thoracique de plus de 200 cm2 . . . . .

T 636,46

641896

thoraxplaat met silicone inleg tot en met 200 cm2 . . . . .

T 521,00

641896

plaque thoracique avec couche intérieure en silicone jusqu'à 200 cm2 inclus . . . . .

T 521,00

641911

thoraxplaat met silicone inleg van meer dan 200 cm2 . . . . .

T 884,68

641911

plaque thoracique avec couche intérieure en silicone de plus de 200 cm2 . . . . .

T 884,68

Bijkomende silicone verstrekkingen

Prestations complémentaires en silicone

Prefab

Préfab

641933

silicone pelotte tot en met 100 cm2 . . . . .

T 49,40

641933

pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus . . . . .

T 49,40

641955

silicone pelotte van meer dan 100 cm2, per bijkomende 10 cm2 . . . . .

T 3,98

641955

pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires . . . . .

T 3,98

Maatwerk

Sur mesure

641970

silicone pelotte tot en met 100 cm2 . . . . .

T 234,87

641970

pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus . . . . .

T 234,87

641992

silicone pelotte van meer dan 100 cm2, per bijkomende 10 cm2 . . . . .

T 14,55

641992

pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires . . . . .

T 14,55

642154

opblaasbare drukpelotte in silicone . . . . .

T 678,14

642154

pelote de compression gonflable en silicone . . . . .

T 678,14

Hoofdgroep IV : Bovenste ledematen

Groupe principal IV : Membres supérieurs

Basisverstrekkingen

Prestations de base

Maatwerk

Sur mesure

642176

volledige armkous met schouderkap - textiel . . . . .

T 264,39

642176

gaine de bras complète avec épaule - textile . . . . .

T 264,39

642191

volledige armkous met schouderkap - silicone . . . . .

T 346,83

642191

gaine de bras complète avec épaule - silicone . . . . .

T 346,83

642633

volledige armkous zonder schouderkap - textiel . . . . .

T 183,22

642633

gaine de bras complète sans épaule - textile . . . . .

T 183,22

642655

volledige armkous zonder schouderkap - silicone . . . . .

T 252,72

642655

gaine de bras complète sans épaule - silicone . . . . .

T 252,72

642670

gedeeltelijke armkous met schouderkap - textiel . . . . .

T 183,22

642670

gaine de bras partielle avec épaule - textile . . . . .

T 183,22

642692

gedeeltelijke armkous met schouderkap - silicone . . . . .

T 228,61

642692

gaine de bras partielle avec épaule - silicone . . . . .

T 228,61

642714

gedeeltelijke armkous zonder schouderkap - textiel . . . . .

T 135,85

642714

gaine de bras partielle sans épaule - textile ...

T 135,85

642736

gedeeltelijke armkous zonder schouderkap - silicone . . . . .

T 187,56

642736

gaine de bras partielle sans épaule - silicone . . . . .

T 187,56

Bijkomende silicone verstrekkingen

Prestations complémentaires en silicone

Prefab

Préfab

642751

silicone pelotte tot en met 100 cm2 . . . . .

T 49,40

642751

pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus . . . . .

T 49,40

642773

silicone pelotte van meer dan 100 cm2, per bijkomende 10 cm2 . . . . .

T 3,98

642773

pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires . . . . .

T 3,98

Maatwerk

Sur mesure

642795

silicone pelotte tot en met 100 cm2 . . . . .

T 234,87

642795

pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus . . . . .

T 234,87

642810

silicone pelotte van meer dan 100 cm2, per bijkomende 10 cm2 . . . . .

T 14,55

642810

pelote en silicone de plus de 100 cm2 par 10 cm2 supplémentaires . . . . .

T 14,55

642832

opblaasbare drukpelotte in silicone . . . . .

T 678,14

642832

pelote de compression gonflable en silicone . . . . .

T 678,14

Hoofdgroep V : Handen

Groupe principal V : Mains

Basisverstrekkingen

Prestations de base :

Maatwerk

Sur mesure

642854

handschoen zonder vingers met duim - textiel . . . . .

T 124,21

642854

gant sans doigt avec pouce - textile . . . . .

T 124,21

642876

handschoen zonder vingers met duim - silicone . . . . .

T 208,16

642876

gant sans doigt avec pouce - silicone . . . . .

T 208,16

642891

handschoen met 2 tot 5 vingers - textiel . . . . .

T 398,83

642891

gant avec 2 à 5 doigts - textile . . . . .

T 398,83

642913

handschoen met 2 tot 5 vingers - silicone . . . . .

T 428,15

642913

gant avec 2 à 5 doigts - silicone . . . . .

T 428,15

642935

handschoen met 2 tot 5 vingers - corrigerende silicone, al dan niet met silicone extensie strips . . . . .

T 636,00

642935

gant avec 2 à 5 doigts - silicone correctif, éventuellement avec des strips d'extension en silicone . . . . .

T 636,00

642950

vingersegment met eventueel antiflexie silicone . . . . .

T 109,28

642950

segment doigt, éventuellement avec silicone antiflexion . . . . .

T 109,28

642972

sandwichspalk plastiek met silicone..

T 705,96

642972

attelle-sandwich en plastique avec silicone . . . . .

T 705,96

Bijkomende silicone verstrekkingen

Prestations complémentaires en silicone

Prefab

Préfab

642994

silicone pelotte tot en met 100 cm2 . . . . .

T 49,40

642994

pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus . . . . .

T 49,40

643532

silicone pelotte van meer dan 100 cm2, per bijkomende 10 cm2 . . . . .

T 3,98

643532

pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires . . . . .

T 3,98

Maatwerk

Sur mesure

643554

silicone pelotte tot en met 100 cm2 . . . . .

T 234,87

643554

pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus . . . . .

T 234,87

643576

silicone pelotte van meer dan 100 cm2, per bijkomende 10 cm2 . . . . .

T 14,55

643576

pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires . . . . .

T 14,55

643591

opblaasbare drukpelotte in silicone . . . . .

T 544,34

643591

pelote de compression gonflable en silicone . . . . .

T 544,34

643613

C baar silicone . . . . .

T 360,93

643613

barre C en silicone . . . . .

T 360,93

643635

webspacer in silicone . . . . .

T 441,60

643635

webspacer en silicone . . . . .

T 441,60

Hoofdgroep VI : Onderste ledematen

Groupe principal VI : Membres inférieurs

Basisverstrekkingen

Prestations de base

Maatwerk

Sur mesure

643650

volledige beenkous (zonder voet) - textiel . . . . .

T 246,13

643650

bas complet pour la jambe (sans pied) - textile . . . . .

T 246,13

643672

volledige beenkous (zonder voet) - silicone . . . . .

T 520,66

643672

bas complet pour la jambe (sans pied) - silicone . . . . .

T 520,66

643694

volledige beenkous (zonder voet) met broekdeel - textiel . . . . .

T 617,58

643694

bas complet pour la jambe (sans pied), avec culotte - textile . . . . .

T 617,58

644232

volledige beenkous (zonder voet) met broekdeel - silicone . . . . .

T 997,97

644232

bas complet pour la jambe (sans pied), avec culotte - silicone . . . . .

T 997,97

644254

gedeeltelijke beenkous (zonder voet) - textiel . . . . .

T 153,80

644254

bas partiel pour la jambe (sans pied) - textile . . . . .

T 153,80

644276

gedeeltelijke beenkous (zonder voet) - silicone . . . . .

T 224,84

644276

bas partiel pour la jambe (sans pied) - silicone . . . . .

T 224,84

644291

gedeeltelijke beenkous (zonder voet) met broekdeel - textiel . . . . .

T 516,90

644291

bas partiel pour la jambe (sans pied), avec culotte - textile . . . . .

T 516,90

644313

gedeeltelijke beenkous (zonder voet) met broekdeel - silicone . . . . .

T 781,23

644313

bas partiel pour la jambe (sans pied), avec culotte - silicone . . . . .

T 781,23

644335

tweebeenspanty met broekdeel - textiel . . . . .

T 668,72

644335

collant pour les deux jambes, avec culotte - textile . . . . .

T 668,72

644350

tweebeenspanty met broekdeel - silicone . . . . .

T 1305,90

644350

collant pour les deux jambes, avec culotte - silicone . . . . .

T 1305,90

644372

gedeeltelijke tweebeenspanty met broekdeel - textie . . . . .

T 562,27

644372

collant partiel pour la jambe, avec culotte - textile . . . . .

T 562,27

644394

gedeeltelijk tweebeenspanty met broekdeel - silicone . . . . .

T 1050,79

644394

collant partiel pour la jambe, avec culotte - silicone . . . . .

T 1050,79

Bijkomende silicone verstrekkingen

Prestations complémentaires en silicone

Prefab

Préfab

644416

silicone pelotte tot en met 100 cm2 . . . . .

T 49,40

644416

pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus . . . . .

T 49,40

644431

silicone pelotte van meer dan 100 cm2, per bijkomende 10 cm2 . . . . .

T 3,98

644431

pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires . . . . .

T 3,98

Maatwerk

Sur mesure

644453

silicone pelotte tot en met 100 cm2 . . . . .

T 234,87

644453

pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus . . . . .

T 234,87

644475

silicone pelotte van meer dan 100 cm2, per bijkomende 10 cm2 . . . . .

T 14,55

644475

pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires . . . . .

T 14,55

644490

opblaasbare drukpelotte in silicone . . . . .

T 544,34

644490

pelote de compression gonflable en silicone . . . . .

T 544,34

Hoofdgroep VII : Voeten

Groupe principal VII : Pieds

Basisverstrekkingen

Prestations de base

Maatwerk

Sur mesure

644630

enkel- en voetsok - textiel . . . . .

T 154,07

644630

chaussette cheville et pied - textile . . . . .

T 154,07

644652

enkel- en voetsok - silicone . . . . .

T 217,95

644652

chaussette cheville et pied - silicone . . . . .

T 217,95

Bijkomende silicone verstrekkingen

Prestations complémentaires en silicone

Prefab

Préfab


644674

silicone pelotte tot en met 100 cm2 . . . . .

T 44,46

644674

pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus . . . . .

T 44,46

644696

silicone pelotte van meer dan 100 cm2, per bijkomende 10 cm2 . . . . .

T 3,98

644696

pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires . . . . .

T 3,98

Maatwerk

Sur mesure

644711

silicone pelotte tot en met 100 cm2 . . . . .

T 234,87

644711

pelote en silicone jusqu'à 100 cm2 inclus . . . . .

T 234,87

644733

silicone pelotte van meer dan 100 cm2, per bijkomende 10 cm2 . . . . .

T 14,55

644733

pelote en silicone de plus de 100 cm2, par 10 cm2 supplémentaires . . . . .

T 14,55

644755

opblaasbare drukpelotte in silicone . . . . .

T 544,34

644755

pelote de compression gonflable en silicone . . . . .

T 544,34

644770

webspacer in silicone . . . . .

T 397,44

644770

webspacer en silicone . . . . .

T 397,44

Hoofdgroep VIII : Accessoires

Groupe principal VIII : Accessoires

Prefab

Préfab

644792

aantrekhoes voor het aantrekken van drukkledij voor het bovenste lidmaat . . . . .

T 36,31

644792

enfileur pour vêtement compressif pour le membre supérieur . . . . .

T 36,31

644910

aantrekhoes voor het aantrekken van drukkledij voor het onderste lidmaat . . . . .

T 36,31

644910

enfileur pour vêtement compressif pour le membre inférieur . . . . .

T 36,31

Maatwerk

Sur mesure

644932

handschoen met vingers, in geval van lymfoedeem . . . . .

T 159,75 »

644932

gant avec doigts, en cas de lymphoedème . . . . .

T 159,75 »


2° in § 2 worden de woorden « en van drukkledij en maskers voor zwaar verbranden die enkel mogen worden voorgeschreven door de geneesheren waarvan sprake in § 18, a), 1e lid » vervangen door de woorden « en van drukkledij die enkel mogen worden voorgeschreven door de geneesheren waarvan sprake in § 18, D., 1. »; 3° in § 7quinquies worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het 1e lid, 2e zin, worden de woorden « bijlage 32 van het koninklijk besluit van 24 december 1963 » vervangen door de woorden « bijlage 32 van de Verordening van 28 juli 2003 »;b) in het 3e lid, worden de woorden « bijlage 52 van het koninklijk besluit van 24 december 1963 » vervangen door de woorden « bijlage 16 van de Verordening van 28 juli 2003 »; 4° in § 12, A., 3°, worden de woorden « , de recalibrage (verstrekking 955852) » tussen de woorden « en nazicht » en de woorden « en de verstrekkingen » ingevoegd;5° § 18 wordt vervangen als volgt : « § 18.Specifieke toepassingsregels voor drukkledij A. Algemene bepalingen en definities 1. Algemene bepalingen Het verstrekken gebeurt door de verstrekker zelf, dat wil zeggen : het nemen van de maten, het aanpassen en de correcties, en het afleveren met aanleggen van de drukkledij.De maatname en het aanleggen bij aflevering en het desgevallend herhaaldelijk aanpassen van de verstrekkingen voorzien in § 1, punt G., zijn inbegrepen in het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming.

Ingeval het verstrekte artikel niet strookt met het medisch voorschrift van de geneesheer of met de maatstaven inzake fabricage, moet de verstrekker dit zonder meerprijs verhelpen. Dit is evenwel niet van toepassing wanneer tussen het tijdstip van de bestelling en dat van de aflevering er zich een belangrijke anatomische verandering bij de rechthebbende heeft voorgedaan.

De bepalingen voorzien in §§ 19 tot en met 25 zijn van toepassing voor de aflevering van drukkledij. 2. Definities Onder 'brandwonden' wordt verstaan een huidnecrose door energie inwerking van thermische, elektrische, traumatische of chemische/ medicamenteuze aard. Onder 'het gebruik van drukkledij' wordt verstaan de individueel aangepaste toepassing van lokale druk om abnormale littekenvorming te reguleren en te onderdrukken.

Onder drukkledij in 'textiel' wordt verstaan goed aansluitende, nauwzittende, geweven of gebreide elastisch op maat gemaakte kledij die aangepast is aan de specifieke anatomie van de rechthebbende.

Onder kledij in 'silicone' wordt verstaan op maat gemaakte kledij uit biocompatibele medische silicone op rekbare stof (textielcoating) nauwzittend en aansluitend die is aangepast aan de specifieke anatomie van de rechthebbende.

Onder 'masker, halsbandage en thoraxplaat' wordt verstaan de transparante op maat gemaakte drukplaten voor respectievelijk het gelaat, de hals en de thorax.

Onder 'silicone pelotte' wordt verstaan een drukkussen of een plaat, vervaardigd uit biocompatibele medische silicone om lokaal de druk op de littekens te verhogen of te optimaliseren en occlusie van het litteken te bekomen.

Onder 'opblaasbare drukpelotte in silicone' wordt verstaan een op maat gemaakte drukpelotte vervaardigd uit biocompatibele medische silicone die toelaat, door meer of minder lucht in te pompen, de lokale druk op het litteken regelbaar te maken of te optimaliseren.

Onder 'volledige armkous' wordt verstaan een armkous van de okselholte tot de styloideus beenuitsteeksel ter hoogte van de pols Onder 'gedeeltelijke armkous' wordt verstaan een armkous die minstens 1/3e van de arm bedekt.

Onder 'volledige beenkous' wordt verstaan een beenkous van de bilplooi tot de enkels.

Onder 'gedeeltelijke beenkous' wordt verstaan een beenkous die minstens 1/3e van het been bedekt.

Onder 'aantrekhoes' wordt verstaan een flexibel aantrekhulpmiddel, specifiek ontwikkeld om de problemen bij het aantrekken van de drukkledij op te lossen, dat men over het te behandelen lichaamsdeel aanbrengt, waardoor men daarbovenop de drukkledij gemakkelijker kan aanbrengen. Nadien is de aantrekhoes vlot onder de drukkledij uit te trekken.

B. Specifieke bepalingen 1. Duur van de behandeling De behandeling en de hernieuwing van de verstrekkingen kunnen doorgaan tot het einde van de cicatrisatiefase maar is evenwel beperkt tot maximum 24 maanden na het oplopen van de letsels die onder punt C., 1. beschreven worden.

Ingeval van latere correctieve chirurgie (dat wil zeggen na het verlopen van de in het vorige lid beschreven cicatrisatiefase) is de behandeling en de hernieuwing van drukkledij beperkt tot 12 maanden na deze nieuwe chirurgische ingreep op voorwaarde dat deze ingreep wordt uitgevoerd ter functionele correctie en rechtstreeks in verband staat met het oorspronkelijke letsel zoals beschreven onder punt C., 1. en het gebruik van de drukkledij na de ingreep nog steeds noodzakelijk is omwille van de specificiteit van het letsel. 2. Maatname Zowel voor de verstrekkingen op maat als voor de prefab verstrekkingen bewaart de verstrekker de technische fiche met de maatname van de rechthebbende. C. Indicaties 1. De verzekeringstegemoetkoming voor drukkledij wordt enkel toegestaan voor de behandeling van hypertrofische/keloïde littekens in de volgende indicaties : a.Brandwonden van de derde graad, waarbij de wonde meer dan 3 weken tijd nodig had om spontaan te sluiten. b. Brandwonden van diepe tweede graad waarbij de wonde meer dan 2 weken tijd nodig had om spontaan te sluiten en waarbij moet voldaan zijn aan 3 van de 4 volgende criteria : litteken is rood/litteken is verheven/jeukend/weefselretractie met risico op functiebeperking.c. Diepe huidlesies ten gevolge van meningococcensepsis, ziekte van Lyell of andere toxische dermatonecrose;d. Uitgebreide reconstructieve chirurgie waarbij een huidgreffe met cutane of myocutane flappen werd uitgevoerd. Bovendien moeten de wonden gelokaliseerd zijn ter hoogte van het hoofd, de hals, de voeten, de handen, de gewrichten (met risico tot functionele beperkingen) of de anogenitale zone of moet het letsel meer dan 3 % van het totale lichaamsoppervlak beslaan (waarbij de 3 % niet de som kan zijn van verschillende kleine letsels).

Voor kinderen die op het ogenblik van het ongeval nog geen 18 jaar zijn, zijn deze bijkomende voorwaarden op het vlak van lokalisatie en oppervlakte niet van toepassing. 2. De verzekeringstegemoetkoming voor opblaasbare drukpelotte in silicone wordt enkel toegestaan voor de druktherapie van concaviteiten gelegen in de presternale, axillaire of periclaviculaire regio of ter hoogte van bepaalde delen van het aangezicht of van de hals of ter hoogte van handen, polsen, voeten of enkels.3. De verzekeringstegemoetkoming voor de bijkomende prefab silicone verstrekkingen wordt enkel toegestaan bij gebruik in combinatie met drukkledij en wanneer gebruikt om de druk op hypertrofische of keloïde littekens te verhogen of te optimaliseren en dit ter hoogte van de gewrichten (met risico tot functionele beperkingen) en ter hoogte van de convexiteiten.4. De verzekeringstegemoetkoming voor bijkomende silicone verstrekkingen op maat wordt enkel toegestaan bij gebruik in combinatie met drukkledij en wanneer gebruikt om de druk op hypertrofische of keloïde littekens te verhogen of te optimaliseren in concave regio's of in de regio's waarop onvoldoende druk kan uitgeoefend worden.5. De verzekeringstegemoetkoming voor handschoen, met vingers, in geval van lymfoedeem (verstrekking 644932) wordt enkel toegestaan bij gebruik in combinatie met de vest met 1 of 2 mouwen in textiel of in silicone (verstrekking 641771 of 641793) of met de basisverstrekkingen van de hoofdgroep IV (Bovenste ledematen).6. De verzekeringstegemoetkoming voor handschoen met 2 tot 5 vingers - corrigerende silicone, al dan niet met silicone extensie strips (verstrekking P49bis 642935), wordt enkel toegestaan bij distale ernstige verbranding met uitgesproken risico op retractie en dit ter hoogte van de falangen of over meer dan 50 % van de hand. D. Aanvraagprocedure en documenten voor de verzekeringstegemoetkoming 1. Voorschrijvers De in § 1, punt G.bedoelde verstrekkingen worden enkel vergoed wanneer ze zijn voorgeschreven, zowel voor de eerste aflevering als voor de hernieuwing, door een geneesheer-specialist verbonden aan een door de bevoegde Minister erkend brandwondencentrum. De verstrekkingen bestemd voor rechthebbenden die een uitgebreide reconstructieve chirurgie zoals beschreven onder punt C., 1., d., hebben ondergaan, mogen ook door een geneesheer specialist voor plastische heelkunde voorgeschreven worden. 2. Aanvraagprocedure Voor de eerste aflevering of ingeval van latere correctieve chirurgie, zoals beschreven in punt B., 1., wordt de verzekeringstegemoetkoming op basis van het kennisgevingsformulier, het medisch voorschrift en het getuigschrift van aflevering toegestaan.

Voor de volgende aflevering binnen dezelfde behandeling wordt de verzekeringstegemoetkoming op basis van het medisch voorschrift en het getuigschrift van aflevering toegestaan.

De adviserend geneesheer kan steeds bijkomende inlichtingen en/of een kopie van de technische fiche met maatname vragen aan de voorschrijvende geneesheer of aan de verstrekker. 3. Aanvraagdocumenten a.Het medisch voorschrift Op het medisch voorschrift vermeldt de geneesheer het type en de materiaalkeuze van de drukkledij die nodig is voor de rechthebbende.

Voor het opmaken van het medisch voorschrift wordt het model vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de overeenkomstencommissie orthopedisten - verzekeringsinstellingen gebruikt. b. Het kennisgevingsformulier Op het kennisgevingsformulier beschrijft de voorschrijvende geneesheer de diagnose, het type, de omvang en de localisatie van de wonden van de rechthebbende. Voor het opmaken van het kennisgevingsformulier wordt het model vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de overeenkomstencommissie orthopedisten - verzekeringsinstellingen gebruikt. c. Het getuigschrift van aflevering Het getuigschrift van aflevering wordt door de verstrekker opgemaakt. Voor het opmaken van het getuigschrift van aflevering wordt het model vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de overeenkomstencommissie orthopedisten - verzekeringsinstellingen gebruikt.

E. Maximum aantal terugbetaalbare verstrekkingen 1. Algemeen De rechthebbende tot zijn 18e verjaardag wordt hierna « kind » genoemd en de rechthebbende vanaf zijn 18e verjaardag wordt hierna « volwassene » genoemd. Het maximum aantal vergoedbare stukken is verschillend voor de basisverstrekkingen en voor de bijkomende silicone verstrekkingen.

Deze maxima zijn afzonderlijk van elkaar van toepassing.

De aflevering van de verstrekkingen verloopt verspreid volgens de functionele noden van de rechthebbende. De eerste drie maanden van de behandeling mag maximum de helft van het voorziene maximum aantal verstrekkingen afgeleverd worden. 2. Maximum aantal vergoedbare verstrekkingen - algemene regel a.Basisverstrekkingen De verzekeringstegemoetkoming wordt beperkt tot : - 6 basisverstrekkingen, per hoofdgroep, per 24 maanden, voor de volwassenen - 8 basisverstrekkingen, per hoofdgroep, per 24 maanden, voor de kinderen.

In geval van latere correctieve chirurgie zoals beschreven in punt B., 1., wordt de verzekeringstegemoetkoming beperkt tot 3 basisverstrekkingen, per hoofdgroep, per 12 maanden, voor de volwassenen en tot 4 basisverstrekkingen, per hoofdgroep, per 12 maanden, voor de kinderen.

Als de brandwonden gelokaliseerd zijn op de beide bovenste of beide onderste ledematen, op de beide handen of de beide voeten, dan is het maximum toegelaten aantal verstrekkingen voor elke zijde afzonderlijk van toepassing.

Voor het vingersegment (verstrekking 642950) is het maximum toegelaten aantal verstrekkingen voor elke vinger afzonderlijk van toepassing. b. Bijkomende silicone verstrekkingen De verzekeringstegemoetkoming wordt beperkt tot 4 bijkomende silicone verstrekkingen per hoofdgroep, per 24 maanden, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen. In geval van latere correctieve chirurgie zoals beschreven in punt B., 1., wordt de verzekeringstegemoetkoming beperkt tot 2 bijkomende silicone verstrekkingen, per hoofdgroep, per 12 maanden, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen. 3. Maximum aantal vergoedbare verstrekkingen - Uitzonderingen De verzekeringstegemoetkoming voor een handschoen, met vingers, in geval van lymfoedeem (verstrekking 644932) wordt beperkt tot 2 verstrekkingen per 24 maanden, voor de volwassenen en tot 4 verstrekkingen per 24 maanden, voor de kinderen. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing zowel voor de kinderen als voor de volwassenen.

Ingeval van brandwonden ter hoogte van de hand of de voet wordt de verzekeringstegemoetkoming beperkt tot maximum 8 basisverstrekkingen, uit de hoofdgroep V. Handen of VII. Voeten, per 24 maanden.

De verzekeringstegemoetkoming voor een masker (verstrekkingen 641233 tot en met 641432), een halsbandage (verstrekkingen 641616 tot en met 641675) of een thoraxplaat (verstrekkingen 641852 tot en met 641911) wordt beperkt tot maximum 4 basisverstrekkingen per 24 maanden. De verzekeringstegemoetkoming voor een aantrekhoes voor het aantrekken van drukkledij voor het bovenste lidmaat (verstrekking 644792) evenals deze voor een aantrekhoes voor het aantrekken van drukkledij voor het onderste lidmaat (verstrekking 644910) worden allebei beperkt tot maximum één verstrekking per 24 maanden.

Als de halsbandage (verstrekkingen 641616 tot en met 641675) en het masker (verstrekkingen 641233 tot en met 641432) in één geheel zijn vervaardigd, worden beide verstrekkingen vergoed.

Als de halsbandage (verstrekkingen 641616 tot en met 641675) en de thoraxplaat (verstrekkingen 641852 tot en met 641911) in één geheel zijn vervaardigd, worden beide verstrekkingen vergoed.

F. Cumuls en bijzondere tarifiëring De verzekeringstegemoetkoming voor de bijkomende silicone verstrekkingen wordt enkel toegestaan wanneer deze verstrekkingen in combinatie met drukkledij in textiel worden gebruikt.

Bij de cumul van de verstrekkingen 'volledige armkous met schouderkap' (verstrekkingen 642176 en 642191) of 'gedeeltelijke armkous met schouderkap' (verstrekkingen 642670 en 642692) met de verstrekking 'Handschoen' (verstrekkingen 642854 tot en met 642935) mag de afgeleverde drukkledij uit één deel bestaan.

Bij de cumul van de verstrekkingen 'volledige beenkous (zonder voet), met broekdeel' (verstrekking 643694 of 644232) of 'gedeeltelijke beenkous (zonder voet) met broekdeel' (verstrekking 644291 of 644313) met de verstrekking 'enkel- en voetsok' (verstrekking 644630 of 644652) mag de afgeleverde drukkledij uit één deel bestaan. G. Technische vereisten en minimum maatstaven inzake fabricage 1. De drukkledij is steeds vervaardigd uit gebreid of geweven elastisch materiaal.Ze kan bestaan uit volledig textiel of uit een combinatie van textiel en silicone of van plastiek en silicone. 2. De drukkledij in textiel waarborgt steeds een constante, gelijke druk over het te behandelen huidoppervlak, met een minimum druk van 20 mm Hg gedurende minimum 3 maanden.3. De kledij in silicone is een additief occlusief contactmedium vervaardigd op maat na tweedimensionale maatname op patroon uit een samenstelling van een elastische stof en biocompatibele medische silicone, met een levensduur van minimum 3 maanden.4. De prefab silicone pelotte is een drukkussen of een plaat vervaardigd uit biocompatibele medische silicone, elastisch, UV-blokkerend, met een levensduur van minimum 10 weken.5. De verstrekkingen in silicone op maat en de correctief silicone handschoen zijn vervaardigd na driedimensionale maatname uit biocompatibele medische silicone, inert en occlusief.De biocompatibele medische silicone wordt tot een geheel gevulkaniseerd.

De verstrekkingen in silicone op maat en de correctief silicone handschoen moeten een levensduur van minimum 6 maanden hebben.

De verstrekkingen op maat die betrekking hebben op silicone pelotten en op opblaasbare drukpelotten in silicone (verstrekkingen 641970 tot en met 642154, 642795 tot en met 642832, 643554 tot en met 643591, 644453 tot en met 644490, en 644711 tot en met 644755) worden na driedimensionale maatname vervaardigd. 6. Een masker, halsbandage en thoraxplaat zijn steeds op maat vervaardigd door middel van een gipsmaatname of driedimensionale maatname.Ze zijn vervaardigd uit een co-polyester met goede optische eigenschappen om de evolutie van de huid te kunnen evalueren. Deze drukplaten kunnen gecombineerd worden met een silicone binnenlaag dewelke moet voldoen aan de voorwaarden genoemd in punt G., 4. Een masker en halsbandage kunnen ook bestaan uit een op maat vervaardigde silicone gelaats- of halsbedekking die ook moet voldoen aan de voorwaarden genoemd in punt G., 4. 7. De kledij moet worden uitgerust met alle noodzakelijke beschermingen om te voorkomen dat er wonden worden veroorzaakt, meer bepaald ter hoogte van de ritssluiting en de andere metalen stukken waaruit de kledij bestaat. De vesten zijn van een rits- of andere sluiting voor- of achteraan voorzien.

De axillaire regio's zijn van een extra zachte afwerking of binnenbekleding voorzien.

De halsuitsnijding heeft een randbescherming.

De dijkousen worden met een antislipband afgewerkt. 8. De aantrekhoes is een hoesje gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating en is dubellaags.Deze eigenschappen zorgen samen voor een ultraglad eindproduct met een hoge wrijvingsreductie 9. De handschoen, met vingers, in geval van lymfoedeem (verstrekking 644932), is een maatwerk handschoen in vlakbrei met een compressieklasse van minstens 18 mm Hg.

Art. 2.Met betrekking tot de inwerkingtreding van dit besluit gelden de volgende overgangsbepalingen : 1° Algemene regels - letsels opgelopen vóór de inwerkingtreding van dit besluit en ouder dan 24 maanden op het tijdstip van de aflevering geven geen recht meer tot terugbetaling van drukkledij; - voor de letsels opgelopen vóór de inwerkingtreding van dit besluit en die maximum 24 maanden oud zijn op het tijdstip van de aflevering, zijn de bepalingen van de nieuwe nomenclatuur van toepassing. Het aantal terugbetaalde stukken wordt bepaald op basis van het aantal voorzien in de nieuwe nomenclatuur verminderd met het aantal stuks die reeds onder de oude nomenclatuur terugbetaald werden; - voor de letsels opgelopen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit zijn de bepalingen van de nieuwe nomenclatuur van toepassing. 2° Specifieke regels in geval van latere correctieve ingreep - een latere correctieve ingreep uitgevoerd vóór de inwerkingtreding van dit besluit en ouder dan 12 maanden op het tijdstip van de aflevering geeft geen recht meer tot terugbetaling van drukkledij; - voor een latere correctieve ingreep uitgevoerd vóór de inwerkingtreding van dit besluit en die maximum 12 maanden oud is op het tijdstip van de aflevering, zijn de bepalingen van de nieuwe nomenclatuur van toepassing. Het aantal terugbetaalde stukken wordt bepaald op basis van het aantal voorzien in de nieuwe nomenclatuur verminderd met het aantal stuks die reeds onder de oude nomenclatuur terugbetaald werden; - voor een latere correctieve ingreep uitgevoerd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit zijn de bepalingen van de nieuwe nomenclatuur van toepassing.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^