Koninklijk Besluit van 25 oktober 2011
gepubliceerd op 04 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 80 en 81 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfsta

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011205612
pub.
04/11/2011
prom.
25/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 80 en 81 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 22, vierde lid, gewijzigd bij artikel 85 van de wet van 30 december 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 september 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 28 september 2011;

Overwegende dat in de jaren gelegen vóór 2010 het aantal aanvragen tot vrijstelling van bijdragen niet veel hoger was dan het aantal beslissingen dat kon worden genomen in de loop van datzelfde jaar, namelijk ongeveer 21 000, rekening houdende met het aantal kamers van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen en het aantal dossiers dat naar behoren kon behandeld worden gedurende een zitting;

Overwegende dat het aantal aanvragen tot vrijstelling van bijdragen voortdurend stijgt; dat in 2010 bijna 30 000 aanvragen ingediend werden terwijl een op volle toeren draaiende Commissie en haar griffie momenteel de behandeling van ongeveer 21 000 dossiers per jaar kan verzekeren;

Overwegende dat deze tendens zich ook in 2011 doorzet;

Overwegende dat de gemiddelde behandelingstermijn van een aanvraag momenteel een jaar bedraagt terwijl deze vóór 2009 slechts 6 maanden bedroeg;

Overwegende dat de behandelingstermijn zo snel mogelijk terug op 6 maanden dient te worden gebracht, hetgeen als een redelijke termijn kan worden beschouwd;

Overwegende dat huidig ontwerp van koninklijk besluit hiertoe onontbeerlijk is;

Gelet op advies nr. 50.387/1 van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 80 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 2010, wordt het woord « vijf » vervangen door het woord « zes ».

Art. 2.In artikel 81 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 mei 1993, vervangen als volgt : « § 2. Kunnen alleen tot voorzitter benoemd worden, doctors, licentiaten of masters in de rechten die gedurende ten minste drie jaar voldaan hebben aan één van de volgende voorwaarden : 1° rechterlijke functies uitgeoefend hebben;2° bij de balie ingeschreven geweest zijn;3° als Rijksambtenaar in een functie van niveau A benoemd geweest zijn en in die hoedanigheid functies uitoefenen of uitgeoefend hebben tot op het ogenblik van hun pensionering bij de Directie-generaal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.»

Art. 3.De Minister bevoegd voor Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^